Návod na přežití

85. A tisíc let jest jako jeden den!

Kdo z lidí již pochopil smysl těchto slov, ve které církvi je správně vykládán? V mnoha případech se bere jen jako pojem bezčasového života. Avšak ve stvoření není nic bez času a nic bez prostoru. Již pojem slova stvoření tomu musí odporovat; neboť co je vytvořeno, to je dílem, a každé dílo má hranice. Co má však hranice, to není bez prostoru. A co není bez prostoru, nemůže také být bez času.

Jsou rozličné světy, které tvoří bydliště lidských duchů, podle jejich duchovní zralosti. Tyto světy jsou více nebo méně hutné, blíže ráji nebo od něj vzdáleny. Čím vzdálenější, tím hutnější a tím těžší.

Pojem času a prostoru se zužuje s přibývající hutností, s pevněji uzavřeným bytím ve hmotnosti a dalším vzdálením od duchovní říše. Tak patří země k  světové části, která je na druhém místě hutnosti. Je tedy ještě jedna světová část, která je ještě hutnější, a proto je také ještě úžeji omezená v pojmu času a prostoru.

Rozličný pojem času a prostoru vzniká více nebo méně pružnou schopností přijímání prožitků lidským mozkem, který je opět přizpůsoben stupni příslušného okolí, tedy takovému druhu světové části, ve které se tělo nachází. Tak dochází k tomu, že musíme hovořit o rozdílnosti pojmů pro prostor a čas v různých světových částech.

Jsou tedy ráji, tedy čistě duchovní části světa mnohem blíže ležící světové části než ta, k níž náleží země. Tyto blíže ležící části jsou z jiného druhu hmotnosti, která je lehčí a méně pevně uzavřená. Následkem toho je rozšířená možnost prožití v plném vědomí. Zde to nazvěme prožitkem za denního vědomí.

Hmotnost jiného druhu patří k jemnější hrubohmotnosti, jakož i k hrubší jemnohmotnosti, a následně také k absolutní jemnohmotnosti samotné, zatímco my se v této době nalézáme ve světě absolutní hrubohmotnosti. Čím je tedy hmotnost jemnější, tím je také propustnější. Čím je však hmotnost propustnější, tím je také pro lidského ducha sídlícího v těle větší a širší pole možnosti vědomého prožívání, nebo řekněme možnosti vnímat.

V hrubším, hutnějším těle s příslušně hutným mozkem jakožto průchozí stanicí vnějších dějů, je v něm přebývající lidský duch přirozeně pevněji uzavřen nebo obezděn než v propustnějším, méně zhutnělém druhu hmoty. Může tudíž v tomto hutnějším prostředí vnímat v sobě děje nebo se nechat jimi ovlivnit jen až k těsně zúženému ohraničení.

Čím je však druh hmoty méně hutný, tím je také přirozeně lehčí a tím se musí nacházet výše, rovněž je také průsvitnější a tím také i světlejší. Čím blíže ráji jsou tyto druhy následkem své lehkosti, tím budou z tohoto důvodu také světlejší a slunečnější, protože propouští záření vycházející z ráje.

Čím více možnosti živého vycítění dostává se lidskému duchu z jeho těla skrze lehčí, méně hutné okolí, tím více bude schopen v sobě prožívat, tak, že v době jednoho pozemského dne ve svém okolí může přijmout daleko víc prožitků než pozemský člověk se svým hutnějším mozkem ve svém těžším a tím pevněji uzavřeném okolí. Vždy podle druhu propustnosti, tedy podle lehčího, světlejšího druhu okolí dokáže lidský duch v době jednoho pozemského dne vlivem lehčího přijetí prožít tolik jako v jednom pozemském roce, a v duchovní říši samotné v době jednoho pozemského dne tolik jako za tisíc pozemských let!

Proto se říká: „Tam je tisíc let tolik jako jeden den“. Tedy v bohatství prožitků, jehož nárůst se řídí podle rostoucí zralosti lidského ducha.

Člověk si to může nejlépe představit, když pomyslí na své sny! V nich dovede často v jediné minutě pozemského času procítit celý lidský život, skutečně ho v duchu prožít! Prožívá při tom nejradostnější, stejně jako nejbolestivější věci, směje se i pláče, prožívá své stárnutí, a potřebuje k tomu přece jen jedinou minutu času. V pozemském životě samotném by k tomuto stejnému prožitku potřeboval mnohá desetiletí, protože čas a prostor pozemského prožívání jsou příliš těsně omezeny, a tím každý jednotlivý stupeň postupuje kupředu pomaleji. A jak člověk na zemi může prožívat tak rychle jen ve snu, protože jsou při tom následkem spánku zčásti uvolněna od ducha pouta mozku, tak stojí ve světlejších světových částech jako již ne tak silně připoutaný a později zcela volný duch vždy v tomto čilém a rychlém prožívání. Nepotřebuje pro skutečné prožití tisíce pozemských let více času než jeden den!

Velká bolest jde všemi zeměmi!

 

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

 

Abdrushin

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Vsevjednom.cz