Návod na přežití

36. Astrologie

Je nazývána královským uměním, a to nikoliv neprávem. Avšak ne, že by byla královnou mezi všemi uměními, tím méně proto, že by byla vyhrazena jen pro pozemské krále, nýbrž ten, kdo by ji byl schopen skutečně provozovat, mohl by v duchovním zaujímat královskou hodnost, protože by tím byl usměrňovatelem mnohého z toho, co nastane i nenastane.

Avšak není jediného pozemského člověka, jemuž jsou tyto schopnosti svěřeny. Takže všechny práce v tom musí zůstat jen žalostnými a nespolehlivými pokusy, jestliže to provádějící myslí vážně, a rouháním, pokud při tom namísto hluboké vážnosti působí sebepřeceňování a chorobná fantasie.

Hvězdné výpočty samy o sobě mohou být užitečné vlastně jen velmi málo; neboť k zářením hvězd bezpodmínečně patří jako vlastní síla účinku také živoucí jemnohmotnost v celé její činnosti, jako například svět myšlenkových forem, karmy, proudů temna a Světla ve hmotnosti, jakož i mnoho dalšího. Který člověk se smí nyní pochlubit, že všechno to ostře a jasně přehlíží až do nejhlubších hlubin a nejvyšších výšin hmotnosti!

Záření hvězd vytváří jen cesty a průplavy, kterými všechno jemnohmotně živé může uceleněji pronikat k lidské duši, aby se tam projevilo. Obrazně vyjádřeno se to dá říci: Hvězdy dávají signál pro doby, ve kterých zpětná vzájemná působení mohou skrze jejich paprsky koncentrovaněji a uceleněji proudit k člověku. K nepříznivým nebo nepřátelským zářením hvězd připojují se v jemnohmotnosti pro dotyčného člověka doposud nevyřízená zlá zpětná působení, a naopak k příznivým zářením jen dobrá, odpovídající stejnému druhu. Proto dochází k tomu, že výpočty samy o sobě nejsou zcela bezcenné. Avšak je při tom nezbytný předpoklad, že při nepříznivém ozáření člověka jsou pro něj také nepříznivá vzájemná působení nebo při příznivém ozáření zase příznivá. Jinak nemůže nastat nějaký účinek. Naproti tomu však nejsou také záření hvězd snad nějak mlhavá, sama o sobě bez spojení s jinými silami neúčinná, nýbrž mají také samočinné účinky v určitém přehrazení. Jsou-li pro člověka v jemnohmotném světě splatné a v činnosti jen špatné zpětné účinky, tak bude jejich činnost ve dnech nebo hodinách příznivějšího ozáření hvězdami podle druhu ozáření zahrazena, zatlačena, nebo přece přinejmenším silně omezena. Ovšem stejně tak je tomu i opačně, takže při pracujícím dobrém zpětném působení je toto příznivé působení vlivem nepříznivých ozařování, v době odpovídající zářením, zastaveno.

I když tedy také průplavy vyzařování hvězd vlivem nedostatku stejnorodých účinků běží na prázdno, tak slouží přece ještě k dočasnému uzavření snad pracujícího jinorodého vzájemného působení, takže tedy nikdy nezůstávají zcela bez účinku. Není-li to tedy pro takového dotyčného ve zpětném působení připraveno, tak právě nemohou dobrá záření přinášet vždy jen dobro nebo špatná vždy jen zlo.

Astrologové nemohou na to říci: „No, takže přece máme pravdu.“ Neboť tato jejich pravda je jen podmíněna a velmi omezena. Neopravňuje to k často domýšlivým tvrzením a obchodnímu vychvalování. Naprázdno běžící průplavy záření hvězd mohou snad přinést přerušení, avšak nic jiného, ani dobro ani zlo. Musí se však zase připustit, že v jistém smyslu je dočasné přerušení špatného zpětného působení samo o sobě již něčím dobrým. Vytváří to přece utlačovanému čas k oddechu od moci zla a tím sílu k jeho dalšímu snášení.

Výpočty astrologů by navzdory tomu všemu mohly být vítány, jestliže nebudeme dbát časté vychloubačnosti a reklamy tak mnohých. Avšak kromě toho spolurozhodují tu ještě jiné důležité okolnosti, které činí výpočty velmi nespolehlivými, takže ve skutečnosti natropí na veřejnosti více škody než užitku.

Nepřichází totiž v úvahu jen těch několik hvězd, které jsou dnes astrologům při výpočtech k dispozici. Nesčetné jiné, astrologům vůbec neznámé hvězdy, které účinky zmenšují, posilují, křižují a posouvají, hrají tak velkou roli, že výsledný obraz výpočtu může být často zcela protilehlý tomu, co dnes může říci i ten nejlepší astrolog.

Nakonec je ještě rozhodující další bod, který je hlavní a nejobtížnější: je to duše každého člověka! Jen ten, kdo kromě všech jiných požadavků umí přesně zvážit každou tuto jednotlivou duši se všemi jejími schopnostmi, vlastnostmi, spletitostí karmy, jakož i v celém jejím úsilí, krátce, v její skutečné zralosti nebo nezralosti na onom světě až do posledního stupně, jen ten mohl by se případně odvážit výpočtů! Záření hvězd mohou být pro člověka sebepříznivější, a přesto ho nemůže zasáhnout nic světlého, tedy dobrého, jestliže má kolem sebe příliš temna vlivem stavu své duše. Avšak v opačném případě nemohou člověka, jehož duševní stav kolem sebe strpí jen čistotu a Světlo, ty nejnepříznivější hvězdná proudění natolik stísňovat, aby utrpěl vážnou škodu, a nakonec se to vždy musí obrátit k dobru. Tak jednostranná, jak si to stoupenci astrologie při svých výpočtech představují, Všemohoucnost a moudrost Boha není. Ten nestaví osud svých lidí, tedy jejich štěstí a neštěstí, jen na záření hvězd. Tato ovšem silně spolupůsobí, nejen u každého jednotlivce, nýbrž v celém světovém dění. Avšak v tom jsou také jen nástroji, jejichž činnost nejen že souvisí s mnohými dalšími vlivy, nýbrž tím také zůstávají závislé v možnostech všech svých účinků. I když tak mnozí astrologové mají za to, že pracují z vnitřního nazírání, vnuknutí a inspirace, tak to nemůže přispět k prohloubení natolik, aby bylo možné věnovat větší důvěru v přiblížení se skutečnosti pomocí výpočtů.

Jejich vnuknutí nemohou přicházet z vysokých oblastí, zůstávajících za zataženým závojem vlivem nezměrné propasti, která je mezi všepřehlížejícím Duchem a lidstvem. Výpočty zůstávají jednostrannou slátaninou, jsou nedostatečné, mezerovité, zkrátka: nedokonalé, a tedy falešné. Přinášejí neklid mezi lidi. Neklid je však duši nejnebezpečnějším nepřítelem; neboť narušuje zeď přirozené ochrany a tím právě vpouští často zlo, které by jinak nenalezlo žádný přístup. Neklidnými stávají se mnozí lidé, kteří si říkají, že v tu dobu mají špatná vyzařování, avšak často důvěřivými a tím pošetilými, jestliže jsou přesvědčeni, že jsou právě podrobeni dobrým zářením. Při nedostatečnosti všech výpočtů zatěžují se tím jen zbytečnými starostmi, místo toho aby měli vždy volného a radostného ducha, který k obraně shromáždí více síly, než mohou vyvinout ty nejsilnější špatné proudy. Astrologové by měli, jestliže nemohou jinak, klidně pokračovat ve své práci a snažit se v ní zdokonalit, avšak jen v tichosti a pro sebe, jak to skutečně vážně smýšlející mezi nimi také i činí! Jiné lidi musí takovýchto nedokonalostí ještě ušetřit, protože působí jen zkázonosně a jako ovoce přináší otřesení sebedůvěry, škodlivá pouta volných duchů, jichž je třeba se bezpodmínečně vyvarovat.

Velká bolest jde všemi zeměmi!

 

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

 

Abdrushin

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Vsevjednom.cz