Návod na přežití

 
 
Vlažní budou vyvržení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo tedy jsou oni vlažní? V bibli se hovoří o horkých, studených a vlažných. Pouze vlažní budou vyvržení, proč? Vlažnost či nevlažnost není míněna nějak pozemsky. Tato vlažnost se týká vlastního člověka, tedy jeho jádra, duše, ducha. Lidský duch se projevuje toliko cítěním (rozdíl mezi citem a pocitem).
 
Člověku není nic platné jestli má vysokou školu nebo i více škol, jestliže se jeho duch nespoluzachvívá s jeho vnějším jednáním. Vlastní člověk je inkarnovaný lidský duch a pozemské tělo spolu s rozumem jsou pouze jeho nástroji. 
 
Pozorováno shůry duchovním zrakem jsou tito lidé mrtví, nehýbou se a to i přesto, že mohou pozemský (rozumově) být velice aktivní. Po smrti zůstanou nehybně trčet v astrální rovině. Jejich vnitřní stav, duchovní lenost se jim stane skutečnosti. V tomto stavu jsou dnes miliardy lidí. A protože ani Bůh nemůže tyto lenochy proti jejich vůli násilím přemístit do duchovní říše, čeká všechny tyto, pro skutečný život nepotřebné lidi, vyvržení.
 
V bibli stojí: kéž byste byli horcí nebo studení, ale že jste vlažní, budete vyvržení. Horcí jsou ti dobří, studení jsou ti zlí. Proč tedy nebudou zlí vyvržení? Jde o to, že jak horcí, tak studení jsou v nitru živí. Jejich duch se hýbe. Sice u těch studených, zlých se hýbe nesprávně a jde proti přírodním zákonům, tedy Vůli Boží, ale přesto se hýbe. Po vyvržení vlažných nastane boj mezi horkými a studenými.
 
Jakým způsobem budou vlažní vyvržení? Technicky řečeno nesnesou silnější záření Světla, jejich slabé zakotvení v duchovnu bude Světlem sežehnuto a tím budou vyvržení, pozemský zemřou a opustí hrubohmotnost. Abdrushin jenž byl Ježíšem zaslíbený Duch Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy se o tomto dění zmínil mezi svými blízkými. Nejedná se tedy přímo o slova Abdrushinova, ale o reprodukci slyšeného:
 
​...v jednom měsíci březnu ​začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí. Tisíce a tisíce lidí se zblázní - bude to vyvolané zářením Světla (možná, že řekl Abdrushin statisíce, ale na to si přesně nevzpomínám.) Také v tomto případě budou lékaři tvrdit, že se jedná o virus, který napadl mozek, ale žádný lékař na světě nebude moci pomáhat.

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo. Lidé budou pochybovat o spravedlnosti Boží, protože budou odcházet jen tzv. "dobří" lidé. Pouze ti lidé o kterých Kristus řekl, že vlažní budou vyvrženi. Jsou to všechno lidské duše, které se nevyvi­nuly ​(​duchovně)​, lidé, kteří nejsou dost dobří, aby mohli vstoupit do tisícileté říše, ale také nejsou dost špatní, aby klesli do rozkl​adu. Ti tzv. dobří lidé​, ​kteří nejsou schopni zlého, protože jsou příliš vlažní, kteří ale nečiní sami nic dobrého, protože v nich není žádná touha po Světle. Mezi těmito lidmi propukne zoufalství, jakési nikdo neumí představit. Jak to - budou křičet - že Bůh odvolává ze země jen dobré? Tisíce a tisíce budou páchat sebevraždu. Ale lékaři a vědci budou mít i na to vysvětlení. Je to nakažlivý bacil nebo virus, který jsme dosud neobjevili. 

...Až ti vlažní budou vyvrženi jak říká Kristus - teprve pak začne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců...

...Nemohu vám vylíčit tu hrůzu, která pak v celém lidstvu vypukne. Pak bude viditelně veškeré lidstvo bez Boží pomoci. Bude to doba, o které se říká, že "Bůh zahalil svou tvář". Ale každý věřící může s důvěrou procházet touto dobou-svatou dobou. Bůh je s každým člověkem, který je dobré vůle a každému člověku bude pomoženo tou měrou jakou se otevře Světlu. Ještě i potom se ztratí mnoho lidí, kteří ještě mohli býti zachránění. Tito ale nebyli v poslední chvíli dosti bdělí a naopak, mnoho lidských duchů bude zachráněno, kteří, již byli ztraceni, ale zachraňující touha jim pomůže a světlí pomocníci je budou moci pozdvihnout. Poslední fázi soudu vykoná temno samo.

​​...Třetí světová válka se svými hrůznými zbraněmi by tuto zemi zcela zničila, tak, jako kdysi Mallonu. Ale Bůh potom zasáhne sám! Ale vy, ani žádný jiný člověk nemá klesat na mysli. Bůh neopouští ni­koho, je to naopak. Lidé se od Boha odvrátili a proto On nemůže pomoci. Jděte pevně vpřed. Moje láska k mým věrným pomáhá všem, kteří mě hledají. (text je zkrácen, celé znění viz Vzpomínky na Pána s názvem Poznámky Dr.Hüttera)

Tolik z poznámek Dr.Hüttera z jeho rozhovoru s Abdrushinem​. Protože tito vlažní​ nejsou vlastně zlí, tak při povrchním pozorování se mohou zdát jako neškodní a snad i jako hodní. A proto bude mylně toto považováno za nespravedlnost, když v závěrečném očistném dění budou hromadně umírat a opouštět zemi. Tito lidé, ale nežijí. Jejich pohybující se tělo nelze považovat za projev vlastního lidství, protože pozemské tělo není vlastní člověk, ale pouze hmotný obal, pomůcka k projevu ve hmotnosti. 
 
Pod slovy Ale Bůh potom zasáhne sám! si můžeme představit:
 
Matouš kapitola 24
 
27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
 
Znamením Syna člověka jest rovnoramenný Kříž, jenž jest znamením Pravdy. Také lidé zachvívající se v Pravdě mají na svých čelech rovnoramenný kříž (na duchovním čele). V soudu ho budou moci mnozí opravdově hledající vidět u těchto služebníků Páně na jejich čelech a tak poznají, kdo stojí na straně Světla a může jim podat pomocnou a ochrannou ruku. Tím se zhroutí všechny falešné a samolibé esoterické kroužky, církve, božští tvůrci své reality a jiní sebezbožňovatele apod. Dnešní církevníci patří k vlažným a budou vyvržení.
 
Tedy v závěrečném dění máme prvně vyvržení vlažných a následující boj mezi temnými a světlými a vymýcení všeho temného. Žel velice málo lidi přežije. Většina je duchovně mrtvá a mnozí jsou temní, zlí. 

Nepřátelé Pravdy, kteří se jí vysmívají a plivou na ni, až by se potom chtěli v zoufalství jí uchopit, poznají, že ruka, která by jim mohla pomoci se už odtáhla a spolu s tím, jak budou vtažení do savého víru rozkladu, uslyší jen: POZDĚ! 
 
Poznají tak (pozdě, leč přece), že Boží láska má daleko do změkčilosti a že ji nelze odloučit od Spravedlnosti. A že byli pošetilci, když si mysleli, že Bůh bude s nimi zacházet stejně jako s těmi, kteří ho po celá staletí hledali a byli oněmi nepřáteli Pravdy za to posmívání, pronásledování a hanění. A nyní by tito zlosyni chtěli pro sebe změkčilého a všeodpouštějícího Boha. 
 
 
Diskutovat tuto položku ve fóru (0 odpovědí).

Návštěvy

Dnes:32
Včera:244

Právě přítomno
5
online

Celkem členů

101 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat