Návod na přežití

Básně - Hermann Wenng

Více
14. úno 2020 21:34 #443 napsal Profil webu
1. PANE!

Stvoření Tvé – jakou nádherou plane!
Jakou krásu v něm všude oko vidí,
a není zastřeno zlobou tak, jako zrak lidí,
oko z její hloubky se dívá,
čistá láska a pevná víra!
Teď však nenávistí jen srší lidstva zření
a proto je mu navždy uzamčený i pohled do stvoření.
Do stvoření, které živou krásou plane, ó Pane!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. úno 2020 21:34 #444 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
2. ZVĚSTOVATELI PRAVDY

Mistře, Ty jediný jsi pravdivý,
Slova Tvá – jako proud ohnivý!
Jedině Ty jsi život sám
a pouze Ty vystavíš chrám,
jehož kopule zlato ryzí
pne se do výšin – až v nekonečnu mizí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. úno 2020 10:32 #456 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
3. ŠTĚSTÍ

Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
když mne Tvé svaté jméno rozechvívá,
když srdce moje lásku k Tobě cítí,
jež mnou a bytím celým, nitrem mým prochvívá.
Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
když na dne mojí duše, nejžhavěji
se Tvoje svaté jméno rozzáří, a svítí
jako drahokam vzácný, co nejjasněji!
Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
Ty jediný jsi život, poklad, pravé jmění,
vždyť nic nemůže jásavěji obestřít mé žití,
než Tvoje svaté jméno, kol kolem ve stvoření!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. úno 2020 10:32 #457 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
4. NEŠTĚSTÍ

Zakalen je Tvůj zrak a nevidí, že se Ti neštěstí blíží,
před nímž Tě dobrotivost doposud vždy ochránila –
protože však tím pro tebe se další dobro ztíží,
shlukne se nyní vše, co pro tebe doba dávna uskladnila!
Slunce zapadá, zvedá se temný stín –
očistná bouře šlehá černé země klín,
slabé se skloní, prohnilé klesne a se zničí,
jen silné povstane veliké a hrdě se do výše vztýčí!
Páska pak padá – rozptýleny jsou mlhy!
Pohled je upřen volně do dálav obzoru,
kde utkán je z Boží nádhery – barevné duhy
most, klenoucí se k věčnosti světlé, nahoru.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2020 16:38 #473 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
5. POZEMSKÝ OSUD

Vždy jen ráj ztracený
pozemským je osudem.
Když odcházíš, tu jeví se ti bez ceny
i nejvyššího štěstí slib a – pouhým přeludem.
Kdysi však spatřiti jsi směl,
co v zemi světlé jest skryto –
tam svěřeno, cos věrně střežit měl
a co navěky v tebe je vryto.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2020 16:39 #474 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
6. (KARMA) OSUD

Vše, co v minulost se vnoří,
do vesmíru vepsáno jest přísně!
Nikdy se to již více nerozboří –
jsou-li to radosti písně
anebo snad nářky bolů –
lhostejno, zda vedou vzhůru nebo dolů,
dolů až k nejhlubší hlubině,
neb nahoru, k vrcholné výšine!
Všechno, všechno zpět k nám přijde
v koloběhu hvězdných cest –
marné jest, kdo proti tomu jest!
Vše, co z Tvojí vůle vyjde,
ať již nenávisti nebo lásky květ,
vždy se vrátí znovu k Tobě zpět –
i když krví nebo ohněm, dosud
domníváš se vyhladit svůj osud!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. bře 2020 14:37 #523 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
7. BOJOVNÍK

Sebeláska? Vlastní přání?
Zda tě nenutí k zoufání
malý pozemský osud svůj?
Chceš-li velikým se státi,
tedy pro sebe nebojuj –
jen vždy a jedině o velikost pečuj!
Ó člověče! Pouze o nejvyšší starej se –
a peruť nadšení tě převysoko povznese!
Necouvneš-li nikdy, před zlem, ve svém chtění,
potom ve věčném dopěješ k vykoupení!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. bře 2020 14:37 #524 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
8. POSLEDNÍ PUTOVÁNÍ

Naposled ještě před svým odchodem,
rád bych se pokochal pohledem
v nádheru věčné přírody! –
Kéž by přede mnou zaskvěla se
na horách, v údolí i v lese,
za jitřních červánků lesku
i hasnoucí září záblesku
večerní pohody!
Dny ostatní všechny, rozplynou se v nic!
Jen příroda velkolepá, jako maják praodvěký
osvětlí výhled můj do dálav bez hranic,
kde zanikne, co malicherné, provždy a na věky!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. dub 2020 17:26 #675 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
9. MODLITBA

Pokoru nechť pouze v srdci nosím –
PANE, o to Tebe vroucně prosím –
abych nepropadl touze po vládě a moci,
proti ješitnosti, závisti a pýše přispěj ku pomoci!
Prosba moje upíná se k TOBĚ,
budiž TVOJE milost se mnou v každé době!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. dub 2020 17:26 #676 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
10. BDI

V jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, můžeš se zřítit v bezedných hlubinách;
v jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, rozpoutají se tobě dřímající bouře;
v jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, pozbudeš co celých tisíciletí plodem –
v takovém okamžiku
zaschne žen tisíce lánů, zkropených tvým potem;
v tomto okamžiku jediném.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. dub 2020 15:27 #704 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
11. MLHY

Všichni bloudí; - kolem nich se zvedá hustá mlha,
nikdo nezří stezku, ani málo kroků před sebou,
křečovitě chytá a drží se druh druha
vzdychaje: „Ty silnější jsi, já půjdu za Tebou!“
Do četných davů zazní hlas: „Pojď se mnou, kdo se bojí!
Já Světlo jsem, já vidím cíl i cestu!“
Vskutku je vede dál, až všichni rozechvěni stojí
u propasti příkré, bez nejmenší opory neb mostu.
Hlubina šumně víří vodních spoust záplavou –
kol dokola však všude pouze stěna šedá.
Oni přec chvějně doufají – v oku smrt číhavou –
že lidský mozek nalezne záchranu, kterou hledá!
Nikdo však nehledí tam, kde záchrana jediná volá,
nikdo z nich plamen požáru Pravdy nesočí,
ani vedoucí pochodeň, která jím vstříc plápolá –
a proto do své světlé vlasti nikdy nevkročí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. dub 2020 15:27 #705 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
12. BLESK

Paprskem blesku byl jsem zasažen!
Tu s výkřikem jsem při svém pádu
nad svými údy pozbyl vládu
já ležet zůstal poražen.
Jaký však zázrak, jaký div!
Spáleno vše – a při mém probuzení,
není již ničeho k nalezení
z toho, co poutalo mne dřív!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. kvě 2020 12:40 #756 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
13. PŘÁTELSTVÍ

Zda může kdo na zemi většího štěstí míti,
než, je-li mu dopřáno u milých přátel dlíti?
S nimi milovati, s nimi i trpěti –
s nimi též růsti a k výšinám dospěti?
Ano, to jsou ty nejkrásnější chvíle,
kdy se duch k duchu přidruží tak mile,
když v proudu sil vzájemné výměně,
v radostnou budoucnost doufají společně!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. kvě 2020 12:41 #757 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Básně - Hermann Wenng
14. ZMĚKČILOST

Veškeré zlo a neštěstí
vzešlo jen ze změkčilosti. –
Tak lidstvo kdysi ztratilo
stezku Pravdy - a zbloudilo!
Změkčilost se tehdy stala
modlou, která sobě lhala,
jež později zrodila i lest
a nakonec pozvedla vraždící pěst!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:94
Včera:170
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat