Návod na přežití

90. Antikrist

Lidé! Až přijde hodina, ve které musí podle Boží vůle na zemi nastat očista a rozdělení, tak dávejte pozor na vám zaslíbená, z části nadpozemská znamení na nebi!

Nenechte se pak mást těmi lidmi a také církvemi, kteří se již dávno oddali Antikristu. Smutné je to, že ani církve doposud nevěděly, kde mají hledat tohoto Antikrista, který přece již tak dlouho mezi všemi lidmi působí. Trochu bdělosti, a museli by ho poznat! Neboť kdo může jednat ještě více antikristovsky než ti, kdo Krista samotného tehdy potírali a také nakonec zavraždili! Kdo se mohl hůře a také zřetelněji projevit než protivník Krista!

Byli to nositelé a představitelé pozemského náboženství, kterým se pravdivé učení o Bohu Syna Božího nehodilo do jejich vlastní stavby. Pravé Boží poselství nemohlo do ní přece pasovat, protože stavba duchovních hodnostářů na zemi byla v první řadě zaměřena na pozemský vliv, na pozemskou moc a rozpínavost. Zcela jasně tím dokazovali, že byli služebníky lidského rozumu, který je zaměřen jedině na pozemské vědomosti, na pozemskou moc a stojí nepřátelsky a brání se všemu, co leží mimo jeho pozemské chápání! Protože Bůh zůstává zcela mimo pozemské rozumové vědění, a duchovno rovněž, tak je právě rozum pro to jedinou skutečnou překážkou! Je ve svém druhu proto také protivníkem všeho Božského a všeho duchovního! A s ním proto logicky všichni lidé, kteří svůj rozum uznávají za nejvyšší a nejsvrchovanější a snaží se stavět jen na něm!

Tehdejší nositelé náboženství se obávali, aby neztratili vliv na lid následkem vysvětlení Syna Božího. To bylo, jak dnes všichni ví, hlavním důvodem k pomluvám, které se snažili proti Kristu rozšiřovat, a nakonec také k popravě Syna Božího. Přibili na kříž jako rouhače Bohu toho, který byl od téhož Boha vyslán k jejich osvícení a za jehož služebníky se vydávali!

Tak málo znali ve skutečnosti tohoto Boha a jeho vůli; že mu slouží chtěli učinit vírou lidí, a k jeho cti, jeho pozemské obraně tohoto Syna Božího, Vyslance Boha však ... zavraždili!

Ukázalo se to jako nešťastný následek toho, že byli otroky svého pozemského rozumu, který tím bojoval jen o svůj vliv. Odevzdali se jako katovské nástroje Antikrista, jemuž v sobě tiše postavili trůn. Neboť v tom našli uspokojení lidských slabostí, jako domýšlivosti, pýchy a své ješitnosti.

Kdo očekává jasnější důkaz, tomu nemůže být pomoženo; neboť něco, co by více odporovalo Kristu, Synu Božímu a jeho slovům, neexistuje! A Antikrist přece znamená bojovníka protiKristu, proti lidské spáse v Božím poselství. Pozemský rozum je k tomu pudil! Právě ten je jako jedovatý výhonek Luciferův jeho nástrojem, který se stal lidstvu tím nejnebezpečnějším! Proto vyrostlo pro člověka kdysi tak neúměrně veliké pěstování lidského rozumu v dědičný hřích! Za ním však stojí Lucifer sám jakožto Antikrist ve vlastní osobě! On to je, který mohl pozvednout svou hlavu prostřednictvím lidí! On, jediný skutečný nepřítel Boha! Jméno Antikrist získal díky nepřátelskému boji proti poslání Syna Božího. Nikdo jiný by neměl sílu a moc k tomu, aby se stal Antikristem.

A Lucifer posluhuje si na zemi ve svém boji proti Boží vůli nejen jednotlivými lidmi, nýbrž téměř celým lidstvem, které tím také pod účinky Božího hněvu vede do zkázy! Kdo nemůže pochopit tuto největší samozřejmost, že jen Lucifer sám může být Antikristem, který si troufá, stavět se proti Bohu, tomu nebude možné nikdy pochopit něco ze všeho toho, co se odehrává mimo hrubohmotnost, tedy mimo čistě pozemské. Takový musí se již dnes považovat za ztraceného.

A jak tomu bylo tehdy, tak je tomu i dnes! Dokonce mnohem hůře. Také dnes budou chtít mnozí náboženští představitelé zcela zuřivě bojovat, aby si zachovali v chrámech a církvích doposud prováděné pozemské předpisy rozumu.

Právě tento lidský rozum omezující všechno ušlechtilejší cítění je tou nejnebezpečnější rostlinou vypěstovanou Luciferem, kterou mohl rozesít mezi lidstvem. Všichni otroci rozumu jsou však v pravdě Luciferovi služebníci, kteří nesou spoluvinu na hrozné zkáze, která tím nyní musí na lidstvo přijít!

Protože žádný člověk nehledal Antikrista v rozumu, bylo jeho strašlivé rozšíření jen o to lehčí! Lucifer triumfoval, neboť tím uzavřel lidstvo od jakéhokoliv pochopení všeho toho, co leží mimo hrubohmotnost. Od vlastního života! Od místa, na kterém teprve začíná spojení s duchovnem, které vede do blízkosti Boha!

Tím postavil svou nohu na tuto zemi jako pán země a hlavní části lidstva!

Nebylo pak také divu, že mohl proniknout až k oltářům a museli mu padnout za oběť představitelé pozemského náboženství i křesťanských církví. I oni přece očekávají Antikrista teprve před ohlášeným soudem. Velké zjevení v bibli zůstalo v tomto, jakož i v mnohém jiném doposud ještě nepochopeno.

Zjevení říká, že tento Antikrist před soudem pozvedne svou hlavu! Avšak ne, že teprve přijde! Jestliže v něm bylo vyjádřeno, že pozvedne svou hlavu, tak to přece ukazuje, že již musí být zde, avšak ne, že ještě teprve přijde. Dosáhne vrcholu své vlády, krátce před soudem, což tím má být řečeno!

Vy, kteří jste se ještě nestali duchovně hluchými a slepými, slyšte toto varovné volání! Dejte si námahu, sami jednou zcela vážně uvažovat; neboť to bude nyní od vás požadováno! Zůstanete-li v tom ještě i nadále pohodlní, vydáváte se sami za ztracené!

Sejme-li se z hnízda jedovatého hada ochranné zakrytí a on tím poznává, že je náhle odhalen, tak se bude samozřejmě snažit skočit po této bezohledné ruce, aby kousl.

Nejinak zde. Antikrist vidící se odhalen bude rychle odporovat skrze své služebníky, bude při odhalení křičet a zkoušet všechno možné, aby se udržel na trůnu, který mu lidstvo ochotně poskytlo. To všechno však může dělat jen skrze ty, kteří ho v sobě uctívají. Proto nyní dávejte ostrý pozor na vaše okolí, když boj začíná! Právě podle jejich křiku tím jistěji poznáte každého, kdo k němu patří! Neboť oni budou opět jako již kdysi, chodit ve strachu před čistou Pravdou, v nepřátelství!

Antikrist se bude opět snažit, aby si křečovitě podržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku; neboť opět bude pracovat jen pomlouvačně a podezřívavě, protože jeho přívrženci nic jiného nedovedou. Předstoupit před Pravdu a vyvrátit ji, je nemožné.

Tak budou chtít nyní služebníci Lucifera označit Vyslance Božího za Antikrista jakožto rouhače proti Bohu, tak jako kdysi Syna Božího! A přece v tom každý musí poznat jen slabou obranu, která postrádá jakékoliv důslednosti. Jak je možné označit za Antikrista toho, který odhaluje Lucifera a nutí na povrch jeho intriky? Je to jen nová forma toho, když byl Syn Boží označen za rouhače Bohu jen proto, že se jeho vysvětlení neshodovala s lidskými názory. Kde nastane takovýto pokus, tam buďte pozorní; neboť tím chtějí takovíto lidé Lucifera jen chránit, aby trvale udrželi jeho vládu na zemi. Tam je ohnisko temna, i když tito lidé navenek zvyknou nosit zářivý pozemský oděv, i když to jsou služebníci církví.

Nezapomínejte na události z pozemského času Syna Božího, nýbrž uvažte, že dnes ještě tentýž Antikrist s ještě mnohem větší družinou stoupenců se snaží, udržet si pozemskou vládu, uniknout zničení a dále zatemňovat pravou Boží vůli.

Dbejte proto pozorně na všechna znamení, která jsou zaslíbená! To platí pro poslednírozhodnutí každého jednotlivce. Záchrana, nebo zkáza! Neboť tentokrát je Boží vůlí, aby zašlo to, co se ještě proti němu a jeho poslu troufá vzepřít!

Každá nedbalost v tom bude vám nyní soudem! – Nad žádnou církví nebude stát Boží znamení, žádný duchovní hodnostář na zemi neponese osvědčení, že je Božím Vyslancem! Nýbrž jen ten, který je s těmito znameními nerozlučně spojen, a nosí je také proto v sobě živě zářící jako kdysi Syn Boží, když dlel na této zemi. Je to kříž Pravdy, živě zářící v něm, a holubice nad ním! Ukážou se všem těm, kteří jsou obdařeni, zřít duchovno, aby vydali o tom svědectví všem lidem na zemi; neboť mezi všemi národy budou ti, kteří tentokrát smějí „vidět“, jakožto poslední milost Boží! — — —

Nikdy nelze tato vysoká znamení svaté Pravdy předstírat. Nedovede to ani Lucifer, který před nimi musí prchat, tím méně člověk. Kdo se chce proto ještě stavět proti těmto osvědčením Božím, ten staví se nyní proti Bohu jakožto nepřítel Boha. Dosvědčuje tím, že Božím služebníkem ani nebyl, lhostejno, zač se dosud na zemi vydával. Je služebníkem Lucifera, Antikrista, jakožto otrok rozumu, který s ním skrze Boží vůli nyní propadá soudu!

Chraňte se, abyste k nim také nepatřili!

Návštěvy

Dnes:231
Včera:274

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
3 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat