Návod na přežití

10. Syn Boží a Syn Člověka

Veliký omyl trvá již po tisíciletí: Domněnka, že Ježíš z Nazaretu byl Synem Božím a současně také často jmenovaným Synem Člověka, je falešná! V Ježíši z Nazaretu byla inkarnovaná *(Do pozemského bytí vtělená) část Božství, aby od Božství k lidstvu byla propast překlenuta mostem, který lidstvo samo strhlo výchovou rozumu vázaného k prostoru a času. Tak byl Ježíš Synem Božím, jako Jeho část, jenž splnil své poslání mezi lidstvem, což mohl provést jen v mase a krvi. Ve vtělení také zůstal Synem Božím.

Byl-li však Synem Božím, tak nemohl být Synem Člověka; neboť to je dvojí. A on byl a stále je Synem Božím! Kdo je tedy Syn Člověka? *(Přednáška č. 60: Syn Člověka)

Již učedníkům bylo nápadné, že Ježíš mluvil ve třetí osobě, když hovořil o Synu Člověka, a ptali se ho na to. Tradiční podání jsou sepsána z osobních domněnek pisatelů, že Ježíš, Syn Boží, a Syn Člověka má být jedna a táž osoba. Takto se od začátku pojaly všechny jejich zprávy a tím se rozšiřovaly omyly, aniž by to pisatelé chtěli nebo si to uvědomovali.

Když Ježíš mluvil o Synu člověka, tak mluvil v předtuše o jeho příchodu. On sám jej ohlašoval, neboť příchod Syna Člověka stojí v nejužší souvislosti s působením Syna Božího. Řekl: „Když však přijde Syn Člověka...“ atd.

Je to koloběh, stejně jako všude ve stvoření. Božství přišlo skrze Ježíše dolů k lidstvu, aby přineslo a zaselo Pravdu. Setba vzešla, ovoce zraje vstříc sklizni a nyní má lidstvo Synem Božím přinesenou Pravdou zralé v koloběhu vytrysknout vzhůru k Božství v Synu Člověka a skrze něj se opět úzce spojit s Bohem.

To není myšleno jen čistě symbolicky *(obrazně), jak se tak mnozí domnívají, ale Slovo se naprosto přesně vyplní skrze určitou osobu, jak tomu také bylo i u Ježíše. Mezi oběma osobami Ježíše, Syna Božího, a Syna Člověka spočívá mocná karma lidstva *(osud lidstva).

Ježíš šel o velikonočních svátcích do Jeruzaléma, kde bylo zastoupeno mnoho národů země. Lidé vyslali posly do Getsemane, aby Ježíše zatkli. To byl čas, kdy lidé plní nenávisti, s pozemskou surovostí nechali Vyslance Božího hledat svými posly. Nyní dávejte pozor na okamžik, kdy on kráčel ze zahrady a oni stáli před ním se zbraněmi a pochodněmi, s myšlenkami zkázy.

Když Syn Boží pronesl slova: „Já jsem to!“ a vydal se tím lidstvu, započala mocná karma, kterou si lidstvo na sebe uvalilo. Od toho okamžiku spočívala tíživě na lidstvu, nutíc je podle neúprosných vesmírných zákonů hlouběji a hlouběji k zemi, až do blížícího se konečného rozuzlení. Stojíme těsně před ním!

Uzavře se to jako oválný kruh. Rozuzlení přijde skrze Syna Člověka!

Až budou lidé těžkými událostmi malomyslní, zoufalí a zdrcení, malí, úplně malí, pak je tu hodina, ve které zatouží po zaslíbeném Vyslanci Božím a budou ho hledat! A když budou vědět, kde je, vyšlou posly, stejně jako kdysi. Avšak tito pak neponesou v sobě myšlenky zničení a nenávisti, ale v nich přijde lidstvo tentokrát zdrcené, pokorné, prosící a důvěřivé k tomu, jenž je vyvolen nejvyšším Ředitelem všech světů vykoupit je z kletby, pomoci mu a přinést osvobození z duchovní, jakož i z pozemské nouze.

Také tito poslové budou se ptát. A jako kdysi Syn Boží v Getsemane pronesl slova: „Já jsem to!“, čímž započala karma lidstva, tak bude nyní Boží Vyslanec s týmiž slovy odpovídat „Já jsem to!“, a tím rozpustí se těžká karma lidstva. Stejná slova, která uvalila velkou vinu na tehdejší nenávistné lidstvo, budou nyní dána opět na stejnou otázku, znepokojenému a přece důvěřivému a prosícímu lidstvu.

Mocný je koloběh této karmy, a přece tak bezchybně a přesně vedený, že se v něm proroctví naplňují. A od hodiny, kdy tato slova budou podruhé Božím Vyslancem pronesená vůči lidstvu, půjde to vzhůru. Teprve pak nastane podle vůle Nejvyššího Říše míru, ne dříve!

Na jedné straně vidíte posly nenávidícího lidstva blížící se k Synu Božímu, jehož svazují, týrají a zdánlivě nad ním triumfují. Na to pak následuje právě tím přivozený trvalý úpadek v nevyhnutelném vzájemném působení. Při tom však současně také zesílení a dozrávání setby Ježíšem rozeseté. Nyní blíží se Ježíšem samotným ohlášený Syn Člověka, jako Boží Vyslanec, který v úkolu Syna Božího pokračuje a toto dílo i dokončí, přináší sklizeň a při tom podle Boží spravedlnosti odděluje plevy od pšenice.

Ježíš, Syn Boží, přišel z lásky mezi lidi, aby opět navázal spojení, které lidstvo přetrhalo. Syn Člověka je člověk, který je v Bohu, a spojení v koloběhu uzavírá, takže celým stvořením může opět proudit čistá harmonie.

Návštěvy

Dnes:49
Včera:260

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

101 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat