Návod na přežití

16. Lze doporučit okultní školení?

Tato otázka musí být zodpovězena absolutním „ne“. Okultní školení, ke kterému se všeobecně počítá cvičení k dosažení jasnovidnosti, jasnoslyšnosti atd., je překážkou k vnitřnímu svobodnému rozvoji a ke skutečnému duchovnímu rozmachu. Co je tím možné vypěstovat, ukazuje se v minulých dobách u takzvaných mágů*(Kouzelníků), jakmile mělo školení poněkud příznivý průběh.

Je to jednostranné tápání zdola nahoru, přičemž nikdy nemůže dojít k překročení takzvaného pozemského okruhu. Při všech těchto událostech, dosažitelných za určitých okolností, bude se jednat vždy jen o věci nižšího a nejnižšího druhu, které člověka samy o sobě nemohou vnitřně přivést výše, ale mohou ho snadno svést.

Člověk je schopen tím proniknout jen do jemu nejblíže ležícího jemnohmotného okolí, jehož inteligentní bytosti jsou často ještě nevědomnější než samotní pozemští lidé. Všechno, čeho tím dosáhne, je, že se otevře jemu neznámému nebezpečí, před kterým zůstává chráněn právě neotevřením se.

Kdo se cvičením stává jasnozřivým nebo jasnoslyšným, bude v tomto nízkém okolí vidět nebo slyšet často také věci, které mají vytvořit dojem vysokého a čistého, a přece jsou od toho daleko vzdáleny. K tomu ještě přistupuje vlastní, cvičením ještě více podrážděná fantazie, která také vytváří okolní prostředí, které žák pak skutečně vidí a slyší, a zmatek je tu. Takovýto člověk, stojící na nejistých nohou vlivem umělého školení, nemůže to odlišit, nemůže při nejlepší vůli rozeznat ostrou hranici, táhnoucí se mezi pravdou a klamem, jakož i tisíceré možnosti tvořivé síly v jemnohmotném životě. K tomu přichází nakonec ještě nízké, pro něj bezpodmínečně škodlivé vlivy, kterým sám sebe, dobrovolně, s velkou námahou otevřel, kterým nemůže vzdorovat vyšší silou, a tak stává se brzy vrakem zbaveným kormidla na neznámém moři, který pro všechno, s čím se setká, může být nebezpečný.

Je to tedy přesně tak, jako kdyby člověk nemohl plavat. Je plně schopný, zcela chráněn v loďce, plout jemu neznámým živlem. Srovnatelné je to v pozemském životě. Vytáhne-li však během plavby prkno z loďky ho chránící, tak protrhne do své ochrany díru, skrze kterou pronikne voda, jeho ochrany ho zbaví a strhne dolů. Tento člověk, v plavání nezkušený, stává se tím jen obětí neznámého mu živlu.

Takový je postup okultního školení. Člověk tím vytahuje jen prkno ze své, chránící ho lodi, avšak neučí se plavat!

Jsou však také plavci, kteří se nazývají mistry. Plavci v tomto oboru jsou takoví, kteří v sobě nesou již hotovou vlohu a určitým školením jí podali ruku, aby ji přivedli k uplatnění, hledajíce, jak ji co nejvíce rozvinout. V takových případech spojí se tedy více méně hotové vlohy s umělým školením. Avšak také u nejlepšího plavce jsou vždy stanoveny dosti úzké hranice. Odváží-li se příliš daleko, tak mu ochabnou síly a je nakonec právě tak ztracen, stejně jako neplavec, jestliže... mu, stejně jako neplavci, nepřijde pomoc.

Taková pomoc může však v jemnohmotném světě přijít jen ze světlých výšin, z čistého duchovna. A tato pomoc opět se může přiblížit pouze tehdy, když ten, kdo se nachází v nebezpečí, dosáhl ve svém duševním vývoji určitý stupeň čistoty, se kterým se tato může spojit k opoře. A takovéto čistoty se nemůže dosáhnout pokusy v okultním školením, nýbrž může nastat jen povznesením pravé vnitřní morálky ve stálém pohledu vzhůru k čistotě Světla.

Sledoval-li člověk tuto cestu, která ho časem postupně přivede k určitému stupni vnitřní čistoty, což se pak přirozeně odráží také v jeho myšlenkách, slovech a skutcích, tak dostává se mu pozvolna spojení s čistějšími výšinami a odtud ve vzájemném působení také umocněné síly. Tímto má přes všechny mezistupně spojení, jež ho udržuje a jehož se může přidržet. Netrvá to pak dlouho a je mu poskytnuto bez vlastní námahy všechno, co se plavci marně snažili dosáhnout. Avšak s opatrností a obezřetností, která spočívá v přísných zákonech vzájemného působení, aby toho vždy dostal právě jen tolik, kolik je schopen dát v přinejmenším stejné míře odezvy, čímž je každé nebezpečí předem vyloučeno. Konečně stává se oddělující přepážka, která se dá srovnat s prkny lodě, tenčí a tenčí a nakonec zcela odpadne. To je pak ale také okamžik, kdy člověk, stejně jako ryba ve vodě, se v jemnohmotném světě až vzhůru ke světlým výšinám cítí zcela jako doma. To je jediná správná cesta. Všechno předčasně dosažené umělým cvičením je při tom chybné. Jen rybě ve vodě není voda nikterak nebezpečnou, protože to je „její živel“, pro který v sobě nese veškerou výzbroj, které školený plavec nemůže nikdy dosáhnout.

Provádí-li člověk školení, tak předchází jeho započetí dobrovolné rozhodnutí, jehož následkům je pak podroben. Proto také nemůže počítat s tím, že mu musí být pomoženo. Mohl se předem svobodně rozhodnout.

Avšak člověk, který k takovému školení podnítí jiné, kteří jsou pak vydáni napospas nebezpečím nejrůznejšího druhu, bere na sebe velkou část následků jako vinu od každého jednotlivě. Ke všem je jemnohmotně připoután. Neodvolatelně musí po svém pozemském úmrtí dolů k těm jež ho předešli, kteří podlehli nebezpečí, až k tomu, který při tom klesl nejhlouběji. On sám není schopen stoupat dříve, než každému jednotlivci opět pomůže vzhůru, bludnou cestu napraví a kromě toho také než se tímto zameškané dohoní. To je vyrovnání ve vzájemném působení a současně pro něj cesta milosti, kterou napraví křivdu a povznese se.

Působil-li v tom nějaký člověk nejen slovem, ale i písmem, tak ho to zasáhne ještě hůře, protože tyto spisy dále působí neštěstí i po jeho pozemském úmrtí. Musí pak v jemnohmotném životě vyčkat, až tam nepřichází nikdo další, který se jeho spisy nechal uvést v omyl, a kterému by proto měl pomáhat opět vzhůru. Při tom mohou uběhnout staletí.

Tím však není míněno, že oblast jemnohmotného světa má zůstat v pozemském životě nedotčena a uzavřena!

Vnitřně zralým lidem bude vždy v pravou hodinu připadat, že se cítí jako doma v tom, co pro druhé skrývá nebezpečí. Oni smí spatřit Pravdu a předávat ji dále. Avšak při tom budou jasně přehlížet také ona nebezpečí, která hrozí těm, kteří chtějí okultními cviky jednostranně proniknout do nížin jim neznámé země. Oni nikdy nedají podnět okultnímu školení.

Návštěvy

Dnes:7
Včera:238

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat