Návod na přežití

4. Dobré skutky ze ctižádosti

OTÁZKA: Přednáška o „Osudu“ v sešitě II. podněcuje k otázce, jak se projevuje spravedlnost ve vzájemném působení u lidí, kteří poskytují veliké dary, avšak ne z citu, nýbrž provádí dobročinnost jen z „módy“ nebo aby tím získali „jméno“.

ODPOVĚĎ: Postup lze jasně přehlédnout. Ten následuje přesně podle zákonů. Okolí každého člověka je prosáknuté druhem jeho skutečného cítění, tvoří tedy kolem něj stejnorodou jemnohmotnou vrstvu. Sebeklamy vyřadí se v těchto případech samy od sebe jako neschopné života. Má-li tedy člověk v sobě vypěstované opravdové dobré chtění, tak bude také obklopující ho vrstva stejného druhu. Zpětně přicházející vzájemná působení zlého druhu z dřívějška budou nyní touto proti nim stojící vrstvou zadržena a odvrácena nebo nasáta a rozložena dříve, než by mohla zasáhnout člověka samotného, a tím zcela odstraněna nebo přece významně oslabena, takže se mu tím skrze jeho vážné dobré chtění dostalo odpuštění dřívějšího zla.

Opačné je to nyní u těch, kteří skrze dary způsobili skutečné dobro, avšak prováděli to jen se snahou, sami při tom získat, ať už jen aby se o tom hodně mluvilo, tedy z ješitnosti, nebo aby získali nějakou hodnost nebo jméno, tedy ze ctižádosti.

Zákon vzájemného působení bude při tom ve všech směrech bezpodmínečně naplněn. Odtamtud, kde jeho obdarování způsobilo požehnání, zpětně proudí na dárce v každém případě dobro, ve stejném druhu toho, co dobrého způsobilo. Nyní je však nitro, a tudíž i okolí dárce nasáklé od egoismu, žádostí po vlastním prospěchu nebo i od jiného zla. Dobro nyní proudící zpět zasáhne nejprve tuto vrstvu, rovněž je jí zadrženo, odvráceno, nasáto a rozloženo, takže sama osoba nemůže z tohoto dobrého vzájemného působení nic obdržet nebo přece jen velmi oslabenou část.

Zda bude zpětně proudící dobro zcela odvráceno nebo do jaké míry oslabeno, dříve než člověka vnitřně dosáhne, a tím dojde k vlastnímu účinku, záleží pouze na síle vnitřního cítění dotyčného. Je-li toto silné od zla, tak je on sám vinen, jestliže pro něj ve vzájemném působení určené dobro k němu nemůže. Při méně silném zlu bude však přece část dobra až k němu pronikat, čímž pak obdrží přesný podíl své vlastní vnitřní hodnoty, nic víc a nic méně. Přijde to až těsně k němu a může se to tím vybavit zcela dobře v jeho okolí, v zevnějších pozemských věcech, které jsou pomíjivé, avšak jeho samotného to není schopno zasáhnout, aby z toho měl věčný zisk, který jedině má hodnotu.

Rozdíl je také již v tom: Dá-li dotyčný z otevřeného cítění, jen kvůli pomoci, tak navazuje se při tom ihned vlákno, které od něj vycházejíc dojde až k bodu, kde skrze jeho pomoc vznikne požehnání, a vytvoří pro vzájemné působení zpět k němu přímou cestu. Tím je účinek mnohem přímější, ucelenější. Není-li však jeho cítění při dávání účastno stejným způsobem, tak schází toto od něj vycházející vlákno jako spojení s místem, kde jeho dar dochází k působení, protože vede ke stejnému druhu cítění. Dobré vzájemné působení nemůže proto k němu dospět tak pevně semknuté.

Zasahuje do toho také ještě mnoho jiných vedlejších okolností, jejichž uvedení by mohlo jen zkreslit obraz, přestože všechny přispívají k tomu, aby se způsob vybavující spravedlnosti ve vzájemném působení projevil až do nejjemnějších odstínů, takže ve všem dění není vůbec myslitelné, že by mohlo dojít i jen k atomu nespravedlnosti. Tato možnost je zcela vyloučena skrze zázračné navzájem pracující moudré zákony Stvořitele, takže každý přijímá to, co mu náleží, v nejostřejším odvážení. Nesmí se při tom jen zapomínat, že se z toho všeho zřídkakdy mnoho odehrává během nepatrného pozemského života, nýbrž jen malý zlomek. Celé dění se rozkládá na celé bytí.

Návštěvy

Dnes:113
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat