Návod na přežití

78. Poselství Grálu a Židé

OTÁZKA: Platí Poselství Grálu také pro Židy?

ODPOVĚĎ: Poselství platí jako kdysi poselství Kristovo pro všechny lidské duchy, kteří se pro ně otevřou! V tomto smyslu není žádných mezí. Kdo se správně otevřel, je rovnocenný se všemi ostatními. Odlišnost přináší jen příslušná síla tohoto otevření.

Kristovo Poselství bylo tehdy také jen v první řadě zaměřeno na Židy, ne snad výlučně, protože ti podle tehdejšího duchovního vývoje v sobě nesli největší možnost chápání. Vzájemně působě nemohl se proto Syn Boží jinak nikde inkarnovat (Přednáška: „Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“). Přesto platilo poselství celému lidstvu. Židé měli Boží poselství nést dále ostatním dospívajícím národům.

Tím však vůbec nemělo být pěstováno žádné bezpodmínečné židovství. Ne snad, že by se otevřený Pravdě musel tehdy stát Židem, aby mohl vejít do světlé říše ducha, do říše Boží; neboť jen ten, jenž Pravdě slouží, dojde do stavu, kdy může vejít do říše Světla! Náboženství samo o sobě nehraje při tom žádnou roli! Právě tak je tomu také dnes opět u všech, kteří se nyní chtějí Pravdě otevřít.

Nyní skrze mnohonásobné znetvoření Božího Poselství lidským mudrlantstvím stalo se nutným nové Boží poselství skrze Syna Člověka obracející se tentokrát na základě neochvějného vzájemného působení v první řadě k duchu Němců, který je pro jeho přijetí nejzralejší. Německý duch není bezpodmínečně míněn ve smyslu národa Němců (Přednáška: „Povolaní“). Boží poselství je opět určeno pro celé lidstvo na tomto i onom světě a má být neseno dál skrze německého ducha, jako kdysi u Židů poselství Syna Božího.

Přesto může právě tím a nyní také pro Židy nadejít spása a osvobození od jařma, které si skrze tehdejší selhání naložili. Jestliže to však tentokrát opět promeškají, pak je to navždy. Nikdy více nebude jim k tomu dána příležitost.

Avšak brzy se bude dít také mezi Židy něco velikého, jakož i mezi celým lidstvem!

V podáních ze židovských kruhů novější doby se na to již mnohokrát poukazuje. Mezi jiným zde stojí:

 

Abraham zvěstuje:

Slyš, Izraeli!

Ano, je to pravda!

Je pravda, že Spasitel sestoupil

dolů k zemi, dolů k nám,

k tobě, ke mně.

Jako Boží Syn,

jako jedno s Bohem.

Je pravda, že ty, Izrael,

jsi byl vyvoleným lidem.

Byl jsi jím.

Již více jím nejsi.

Neboť je také pravda,

a jako hroznou kletbu

to neseš s sebou,

že jsi selhal.

Z tebe nadešlo

Světlo.

Směl jsi je nést,

jako svícen,

jako kněz.

Stal ses národem kněží

a měl jsi jím být.

Chtěl jsi zářit více

než Světlo, které jsi nesl,

chtěl jsi vědět víc

než Vševědoucí.

Světlo jsi již více nesnesl,

nepřítelem Světla jsi se stal,

nepřítelem nositele Pravdy,

který tě přišel vysvobodit.

Tak bloudíš od té doby sem a tam,

bez domova, bez klidu, opovržen.

 

Slyš, Izraeli!

Ještě jednou posílá Bůh

ve své nekonečné dobrotě

Posla Světla

bezprostředně ze Světla,

z Božského,

vykoupit tebe

a všechny, kteří spásu očekávají

v pokoře a neúnavném hledání.

Izraeli, otevři zrak!

Slyš můj lide Slovo,

které ti On přináší,

zkoumej je, vtiskni je hluboko

do svého srdce

a padni v pokoře na kolena

před svým Bohem a Pánem,

a děkuj mu radostným srdcem.

A toho, kterého poslal,

toho pros, aby ti požehnal

a sejmul z tebe jařmo,

které jsi doposud nesl,

neboť nikdo kromě něj to nemůže.

Děkuj Pánu, který ti ještě jednou

prokázal takovou milost.

______

A kromě toho:

Můj lide, lide Izraele!

Slyš, co k tobě mluví,

Bohem vyvolený,

kterého On seslal

dolů na zem

v mase a krvi.

ON je to, ano, je to pravda:

Mesiáš!

Již více ho neočekávej;

neboť v čekání se od nynějška ztrácíš.

Spěchej za ním,

Spěchej bezodkladně!

Spěchej, nezastavuj se,

dokud ho nepoznáš.

když ho poznáš,

zadrž svůj jazyk!

Nepropukni v bouřlivý jásot,

neboť okamžik k tomu je příliš vážný.

Neobtěžuj a netísni ho svými otázkami;

neboť k tomu již dávno nemáš žádného práva,

protože k němu přicházíš hříšně.

Hříšně, obtížen těžkou vinou,

vinou promeškání, nepoznání,

nakonec nejtěžší vinou.

Přibliž se mu, Vyslanci Božímu, neboť svatý jest Bohu,

a svatým budiž tobě, Izraeli!

Přibližuj se mu v úctě,

v nejhlubší úctě,

přibližuj se mu v pokoře;

neboť věz, ničím jsi před Bohem

a ničím jsi před ním!

Jeho pros, aby se za tebe modlil,

pomohl ti, učil tě, vedl tě, vykoupil tě.

Nijak jinak nemůžeš se přiblížit svému Bohu,

Jeho milost nenadejde jinak

než cestou skrze něj.

On je to, na kterého jsi čekal,

tisíce let, s krvácejícím srdcem.

Otevři svůj zrak, Izraeli, abys viděl,

ústa, abys velebil a děkoval,

sluch, abys slyšel, co ti zvěstuje!

Děkuj Pánu

slovem i skutkem,

v každé myšlence,

a vstup odvážně do řad

jeho bojovníků.

Přísahej na jeho prapor,

přísahej na jeho kříž,

nyní poprvé,

přísahej na meč svého vůdce.

_____

A mnoho jiného. —

Pro poselství z Pravdy, a tudíž také před Bohem se křesťanství ani židovství jako takové nepočítá!

Opravdové Boží poselství zná jen lidské duchy, kteří jsou více či méně vyvinutí, tedy více či méně schopní přijímat. A to jediné je ve vzájemném působení směrodatné, ve stvoření řídící. A toto vzájemné působení je částí veliké Boží vůle samotné, takže ve skutečnosti tedy ona usměrňuje skrze bezpodmínečné vzájemné působení ve stvoření podle zásluhy původce, přinášejíc odměnu nebo trest.

Návštěvy

Dnes:106
Včera:227
Právě přítomno
2
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat