Návod na přežití

80. Co je Pravda?

OTÁZKA: Co je Pravda?

ODPOVĚĎ: Pravda je to věčné, nezměnitelné! To se ve své formě nikdy nemění, nýbrž je to takové, jaké to bylo již věčně, a vždy to zůstane takové, jaké je to nyní. Proto to také nikdy nemůže být podrobeno vývoji, protože to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, ona jest „jsoucí“! Jsoucí jest jedině opravdový život. Celý vesmír jest o tuto Pravdu „opřen“! —

Proto je také jen to, co z Pravdy přichází, také skutečně živoucí, všechno ostatní je podrobeno proměně skrze smrt. Z tohoto důvodu jen to, co z Pravdy přichází, zůstane zachováno a všechno ostatní pomine. Nakonec přetrvá jen Slovo Páně, které přichází ze Světla a Pravdy a může být přineseno jen Božími Vyslanci, kteří sami stojí ve Světle a Pravdě, tedy jsou v sobě skutečně živoucí! Žádný lidský duch, žádný duch z onoho světa není schopen to učinit. Nemá k tomu vůbec žádnou možnost. Z tohoto důvodu to, co bylo vymyšleno lidským smýšlením a poznáno lidským duchem, nemůže v sobě nikdy nést opravdový život. Zůstane to teoriemi a poznatky, kterým schází síla živoucí Pravdy.

Probudit k životu skrze Slovo znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jako se spící může probudit do dne, tak budou duchovně mrtví probuzeni k poznání Pravdy skrze živoucí Slovo. Jako se však ze spánku do dne probuzený nemůže nikdy sám stát dnem, tak se také z duchovní smrti k živoucí Pravdě vzkříšený tím nemůže sám současně stát životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nemůže nikdy sám stát životem, Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejich drahách! Bude vzkříšen.

Také při tom lze použít Kristova slova: „Nechte mrtvé pohřbívat své mrtvé!“ To znamená: Nechte ty mnohé lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, dále poučovat lidi, kteří jim chtějí naslouchat a tím se systematicky uzavírat živoucímu Slovu. Klidně nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy navždy pohřbívat mrtvé posluchače a tím je uzavírat možnosti probuzení. Nenaslouchejte jim však vy, kteří vážně hledáte!

Tím nejsou však míněny jen mnohé sekty a sdružení, nýbrž také falešná dogmata všech velkých náboženství. V této době není žádného společenství, které by se ubíralo skutečně správnou cestou. Ani horlivost, ani nadšení nepomohou přenést se přes lidskou chytrostí na správnou dráhu často tak zcela falešně postavené ukazatele cesty. Kdo jim důvěřuje, nedosáhne nikdy cíle ani při nejlepších vnitřních vlohách.

Co spočívá v tomto řečeném, to nalezne každý, kdo se o to poctivě namáhá. Avšak vyžaduje to hluboké uvažování a nezištné zkoumání. Pro ty, kteří se domnívají být již vědoucími, a pro povrchní to není!

Návštěvy

Dnes:111
Včera:227
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat