Návod na přežití

126. Odpověď na útoky

OTÁZKA: Jako vážně zkoumající čtenář všech Abdrushinových přednášek jsem pobouřen nad způsobem před několika dny vydaného článku „Vomp a osada Grálu“ v „Tyrolském oznamovateli“, protože v něm lze ihned poznat mistrovské dílo chtějící překroucení skutečných Abdrushinových slov, které má sloužit určitému, avšak tam nevyslovenému účelu.

Chce Abdrushin také k tomu zůstat mlčet? A nebylo by na místě přinést jednou bližší vysvětlení o mariánském kultu, protože to přece musí zajímat také nekatolické křesťany.

ODPOVĚĎ: Proč bych neměl i nadále mlčet k útokům, které se přece v dohledné době musí vysvětlit skrze ve stvoření samočinně působící zákony? Pak bude následkem, že právě takové útoky padnou zpět nejen na původce, nýbrž dokonce více než všechno ostatní přispějí k tomu, že urychlí opak od toho, co tím bylo zamýšleno.

Avšak protože jsou vaše otázky skrze takové útoky přece přímo vynucovány, chci dát alespoň několik pokynů, které každého člověka mohou podnítit k vlastnímu rozvážení a přemýšlení a odpovídají skutečnosti.

Vámi zmiňovaný článek není oproti vašemu názoru vůbec žádným mistrovským dílem překroucení, nýbrž celým způsobem silně připomíná jednání církví ve středověku, které je dnes přece všeobecně odmítáno s oprávněným rozhořčením.

Obsah a způsob článku ukazuje jen zřetelně jedno: snadno pochopitelnou starost, nechci přímo říkat strach, že by se tak mnohý hluboce uvažující člověk také z církevních kruhů mohl připojit k důsledným vysvětlením o vědění o stvoření uvedeným v mých přednáškách, protože mu nezůstávají dlužny srozumitelnou a přesvědčivou odpověď na všechny doposud nevyjasněné lidské otázky a neodkazují na mystiku.

A tyto mé přednášky jsou s každým slovem prozářeny jen nejčistším, vědomým, Boží dokonalost zdůrazňujícím uctíváním Boha. Dokonalost Boží je vůbec základem a východiskem všech mých přednášek, zatímco u jiných dosavadních učení toho klidně nebylo často dbáno; neboť dokonalost nepřipouští činy libovůle, které leží mimo působící zákony stvoření, protože přece zákony stvoření vznikly z dokonalosti Boha, Stvořitele.

To zvyšuje však uctívání Boha a činí je ve vědění ještě hlubším a také vůbec nesnižuje posvátný úkol pozemské matky Marie z Nazaretu, která směla Synu Božímu Ježíši dát pozemské tělo!

A jestliže v uznání a zdůraznění dokonalosti zákonů Božích ve stvoření činím závěr, že u každého pozemského narození je také nutné zákonům stvoření odpovídající pozemské plození, tak v tom nespočívá žádné pošpinění; neboť jinak by přece muselo být na každé pozemské mateřství nahlíženo jako na pošpinění!

A chce se snad pozemské lidstvo opovažovat nutit Boha v jeho samočinně působících přírodních zákonech, aby se podřídil lidským, tak rozličným a měnícím se společenským zákonům?

Neposkvrněné početí je početí v nejčistší lásce, která stojí v protikladu k početí v hříšné vášni!

A že Ježíš nemohl nikdy být dítětem hříšné vášně, je samozřejmé. Byl bych první, který by takové myšlenky se vší energií potíral. K tomu patří již velká nečistota, také jen vytvářet takové výklady mých čistě věcných úvah.

Při vaší druhé otázce o způsobu mariánského kultu chci jednou vstoupit do šlépějí Syna Božího Ježíše a rovněž ji osvětlit otázkou:

Řekl Ježíš, který lidi učil všemu, jak mají myslet a jednat, ba dokonce také mluvit a modlit se, aby činili to, co je správné a Bohu milé, někdy také jen slovem něco takového? A křesťané se přece chtějí řídit podle Krista.

Myslím, že není třeba o tom více uvádět. Je mi zcela vzdáleno, abych se dotýkal přesvědčení nebo názorů jiných lidí, a ctím každé uctívání Boha, které je prožíváno poctivě. Právě tak jsem se ještě nikdy nesnažil nějakému člověku vnucovat své vědění, nýbrž předem vždy požaduji od každého vážné, vlastní zkoumání, protože přece Bohem stanovená vlastní odpovědnost lidí vyžaduje také svobodnou možnost rozhodnutí; neboť také spravedlnost Boží je dokonalá, nečinila by člověka zodpovědného za něco, pro co by se nemohl svobodně rozhodnout, což přirozeně ani v záležitostech víry nečiní žádnou výjimku.

A kdybych chtěl v tomto případě jednou promluvit z Bible, o kterou se přece také mnozí opírají, tak pravil Ježíš podle evangelia Matouše v 6. kapitole:

„A když se modlíte, nemáte příliš tlachat jako pohané, neboť se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Proto se modlete takto.“

Pak jim dal Otčenáš, jak se ještě dnes vyučuje a modlí. Avšak jinak nic!

Když nyní ještě poukáži na první přikázání, které také Ježíš více než jednou obzvláště zdůraznil, kde se výslovně praví: „Já jsem Pán, tvůj Bůh, nebudeš mít jiných bohů vedle mne!“, tak je to zbožné uctívání Boha, jestliže je tak řečeno, a všechno ostatní je pak lidmi vymyšleno. A křesťané přece chtějí následovat jen Krista.

Avšak již před mnoha lety jsem na otázku také výslovně prohlásil, že není vůbec falešné a je také na místě poděkovat duchovním pomocníkům za jejich mnohé pomoci. To vyšlo jako všechno ostatní již dávno tiskem.

Toho budiž pro dnešek dost. Kdo nemá nečisté myšlenky, ten nebude moci nikdy nalézt něco nečistého v tom, co jsem řekl, nýbrž pouze věcná, zákonům stvoření odpovídající odůvodnění, která se opírají o dokonalost Boží, jak to také ve většině případů již ukazujíce učí světové dějiny.

Světové dějiny! Ano, ty učí také ještě mnohé, kromě jiného také to, že právě vždy byli to v první řadě kněží, lhostejno, jakého pojmu Boha a učení, kteří zlým způsobem vystupovali proti každému nositeli Pravdy a tomu, kdo hledal správný pojem Boha, protože se tím cítili ohroženi ve svém klidu a svém vlivu.

Tak byli to přece také kněží, kteří utlačovali zvěstovatele Jana Křtitele a později učedníky a, v čele s nejvyšším knězem, obžalovali Syna Božího Ježíše z rouhání se Bohu a přivedli ho na kříž.

A opět budou to světové dějiny, které budou ještě za tisíce let podávat zprávy také o skutečnostech dnešní doby v bezohledné jasnosti a líčit boje, které se v přítomnosti odehrávají stále stejným způsobem, dokud Pravda svatého Světla neprozáří také ten nejskrytější záhyb temna.

Návštěvy

Dnes:71
Včera:128

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

96 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat