Návod na přežití

Záchrana! Spása!

Záchrana! Spása! Jak často udělali si lidé o těchto slovech již falešný obraz, když v nich chtěli vidět bezpodmínečnou pomoc ze Světla s vyloučením všesvaté spravedlnosti! V tom spočívá úplné zbloudění, které se dnes ukazuje již ve všem, co lidské smýšlení vymyslelo. Chtěli Boha učinit svým ochotným otrokem, který má být schválen jen pro blaho malých pozemských lidí.

Zeptejte se na to jen jednou sebe, bez přikrašlování osvětlete své myšlenky, jasně a věcně pohlédněte až do základu, a pak musíte přiznat, že celé myšlení nebylo nikdy nastaveno jinak, než že vám Bůh na vaše prosby má vždy slouže pomáhat, aby splnil vaše přání.

Jistěže, vy to nenazýváte označením, které by přibližovalo druh vaší bytosti, nýbrž opisujete jako vždy své falešné chtění, obklopujete to pláštíkem předstírané pokory a říkáte jen „dává“ místo slouží, avšak to nic nemění na tom, že celé vaše konání, dokonce i při modlitbě je od zlého a není Bohu milé!

Buďte konečně jednou vůči sobě opravdoví a třeste se při poznání toho, jak jste doposud vždy stáli před svým Bohem, svévolně, domýšlivě a nespokojeně, pokrytecky z povrchnosti, mysleli jste na něj jen v nouzi a utrpení, aby vám pomohl z následků vašeho konání, při kterém jste se dříve nikdy netázali po tom, zda také vaše úmysly spočívají v rámci jeho vůle!

Čím jste vy lidé před všemohoucností a vznešeností Pána, kterého tak chcete nechat pro sebe pracovat, jak se vám to líbí! S jakou domýšlivostí chcete zde na zemi vynucovat ty zákony, které pocházejí z vašeho malicherného smýšlení a které nestojí v souladu s Božími zákony, jež On vložil do stvoření. Vedete tak často své falešné chtění v před Bohem neodpustitelném mudrlantství a zlém chytráctví, škodíce tím vašim bližním, abyste sami získali výhody, ať už v penězích a majetku nebo v mínění toho, pro kterého tak činíte.

Nyní se to všechno svalí těžce na vás s tíhou hor; neboť nic ze všeho vašeho falešného konání nemůže být v zákoně vzájemného působení zrušeno jako odčiněné, ledaže vy sami byste se z toho uvolnili skrze změnu ve vašem chtění k dobrému.

Překážky, které ještě brzdí pád nahromaděných množství odplaty, budou strženy! Nezadržitelně valí se všechno dolů na pozemské lidstvo, které chce setrvat v duchovní lenosti a domýšlivosti, aby prosadilo svou vůli, která je již dlouho Boží vůli vzdálena.

To je však konec pro nadvládu všeho temna na zemi! Zhroutí se a strhne s sebou všechny lidi, kteří se ho přidrží.

Avšak uprostřed rachotícího dunění zničení zachvívá se Slovo! Vítězoslavně táhne zeměmi, aby se ještě mohl zachránit ten, kdo se poctivě o to snaží.

V tom spočívá podmínka, aby se každý člověk sám namáhal poznat Slovo Páně jako záchranu! Nechá-li pochybovačně tuto poslední možnost přejít kolem sebe, aniž by ji se vší silou využil, již nikdy nedojde k této příležitosti a tento okamžik je pro něj věčně ztracen, takže v něm spásu nenalezne.

Záchrana, spása je pro něj jedině ve Slově, které musí přijmout, aby se pak živě osvobodil z pout, která ho udržují dole ve zneuznání a zkřivení skutečných pojmů.

Nejhůře jste byli otráveni a ohroženi skrze falešný výklad Boží lásky, kterou jste se snažili zbavit veškeré svěžesti, veškeré síly a jasnosti, a zato jste ji však zahalili nezdravou změkčilostí a škodu přinášející poddajností, což vás všechny muselo uvrhnout do duchovní lenosti a tím do zkázy.

Střezte se před zkázu přinášejícím zkřivením pojmu svaté Boží lásky! Tím upadnete do zpočátku příjemného spánku, který se stává spánkem smrti.

V povolnosti a všeodpouštějící dobrotě nespočívá žádná opravdová láska, nýbrž je to tak falešné jako omamný jed, který duchy ukolébá jen do únavy a oslabí je, nakonec přinese úplné ochromení a vynutí věčnou smrt, protože při tom již není možné probuzení v pravý čas.

Jen ostrý chlad Božské čistoty může proniknout tuto mdlobu a opravdové Boží lásce razit cestu, která vede k vašemu duchu. Čistota je ostrá, nezná žádné přikrašlování, avšak také ne omluvy. Proto se snad mnohému člověku, který se sám sobě snaží jen příliš rád něco předstírat, musí jevit bezohlednou. Avšak ona ve skutečnosti zraňuje jen tam, kde něco není v pořádku.

Změkčilost přináší škody, vám samotným a také těm, u nichž věříte, že se jim tím zavděčíte. Budete jednou souzeni někým vyšším v takovém druhu spravedlnosti, který se vám stal skrze vás samotné již dávno cizím; neboť jste se od toho vzdálili.

Je to Boží spravedlnost, neměnná od věčnosti do věčnosti a nezávislá od mínění lidí, oproštěná od vaší přízně, od vaší nenávisti a vaší zloby, vaší moci. Ona je všemohoucí; neboť je z Boha!

Pokud nevynaložíte všechnu sílu k osvobození se od starého, nenaučíte se tuto spravedlnost také chápat. Nemůžete se však potom také stát v sobě novými! A jen nový člověk, který stojí ve Slově života a touží po Světle, obdrží pomoc, kterou nutně potřebuje, aby prošel skrze Boží soud.

Člověk si musí najít pomoc skrze Slovo, které mu ukazuje cestu, kterou má jít! Jen tak může nalézt spásu, jinak jí nedosáhne! Musí zesílit v boji, který vede sám pro sebe, nebo v něm musí zahynout!

Probuďte se a postavte se bojujíce proti všemu temnu, pak vám bude propůjčena také pomáhající síla. Slabí však ještě ztratí všechno, co ze síly ještě mají, protože ji neumí správně použít. Bude jim tím ještě vzato i to málo z jejich vlastnictví, poněvadž to v zákoně přitažlivosti stejného druhu přiteče k těm, kteří sílu v horlivosti a správným způsobem používají. Tím naplní se slova dávného zaslíbení.

Návštěvy

Dnes:2
Včera:238

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat