Návod na přežití

6. Služebníci Boží

Zcela bezdůvodně se mnozí lidé doposud domnívali, že služebníky církví, chrámů a vůbec vykonavatele všech náboženských obřadů lze považovat za služebníky Boží.

Tento pojem byl kdysi v čase počátku a výstavby kultů všeho druhu rozset samotnými služebníky těchto kultů, kteří si tím snažili zjednat vážnost, kterou by osobně jen obtížně mohli získat. A to zůstalo zachováno až dodnes, aniž by si někdo snažil ujasnit, že v tom místo užitku spočívá pro lidstvo škoda a, co je při tom hlavní věcí, zneuznání Boha!

Člověk, který ve stvoření stojí s bdělým duchem, který se nedrží uzavřen pro jemné citové záchvěvy své duše, není schopen nikdy uznat jako Pravdu to, že velkému a živoucímu Bohu lze skutečně sloužit prováděním kultů, žebráním, jemuž lidé říkají „modlení“, nebo snad mrskáním! Tím přece svému Bohu nic nedáváte! Tím mu nic neprokazujete! Co tím vlastně chcete sledovat? Na to neumíte odpovědět, ani když stojíte před soudnou stolicí Boží. Budete muset zůstat němí; neboť jste to všechno prováděli jen pro sebe! K vašemu vnitřnímu uspokojení a k povýšení nebo v zoufalství a nouzi.

Pravím vám: Jedině ten člověk, který stojí správně ve stvoření svého Boha, uznává sám sebe jako část stvoření a podle toho žije, ten je opravdovým služebníkem Božím, lhostejno, jakým způsobem je činný v nutných potřebách pozemského života. Neustále se při tom snaží jakožto část stvoření přizpůsobovat se těm zákonům, které ve stvoření podporujícně působí. Tím podporuje stvoření i on sám a slouží tím jediným pravým způsobem svému Bohu, protože pravým vřazením se může povstat jen štěstí, radost a trvalý vývoj!

K tomu se ovšem musí naučit stvoření znát.

A toto jediné je pro vás nutností! Znát Boží vůli, která spočívá ve stvoření a trvale tam dosahuje samočinného působení. Avšak právě o to jste se doposud nestarali ještě nikdy správným způsobem. A přece to s vámi všemi není jiné, než že stojíte jakoby v ohromném soustrojí, musíte jím procházet, aniž byste někdy na něm mohli něco změnit nebo vylepšit.

Nestojíte-li a nejdete-li však v něm správně, tak vám všude hrozí nebezpečí, musíte narážet, můžete se zřítit a také být roztrháni. Právě tak jako v obrovské strojovně, kde běhá sem a tam nesčetně kmitajících hnacích řemenů v nezadržitelném pohybu, které každého neznalého vážně ohrožují na každém kroku, avšak znalému jen slouží a jsou mu k užitku. Nejinak je tomu s lidmi ve stvoření!

Učte se konečně správně znát toto soustrojí, neboť je smíte a máte tak využít k vašemu štěstí! Avšak k tomu se nejdříve tak jako všude jinde musíte stát žáky! Největší ze všech děl, toto stvoření, nečiní v tom žádných výjimek, nýbrž je tomu přesně tak jako u děl lidských. Dokonce i auto působí zkušenému jen radost. Tomu, kdo ho neumí řídit, přináší však smrt!

Tisíceré příklady máte přece v malém měřítku hmatatelně před sebou! Proč jste se na nich ještě nikdy nepoučili?

Lze to přece všechno prostě a přirozeně poznat! Avšak právě v tom stojíte jako před zdí! Tupě, lhostejně, se zarputilostí, kterou nelze vysvětlit. Jedná se zde přece nakonec o váš život, o celé vaše bytí!

Jen konstruktér sám může vám vysvětlit strojní zařízení nebo ten, koho on k tomu přibral! Tak je tomu zde na zemi a nejinak ve stvoření! Avšak právě tam chtějí lidé, kteří jsou sami jen částí stvoření, sami ze sebe všechno vědět lépe než mistr a nechtějí žádné poučení k používání tohoto soustrojí, nýbrž chtějí sami vyučovat základní zákony, které se snaží stanovit jen povrchním pozorováním zcela slabých výběžků velkého a skutečného celku, k jehož vytušení se vždy udržovali uzavření; o vědění tudíž nemůže být doposud ani řeči.

A přece vám již byla mnohokrát láskyplně nabídnuta možnost poznání, nejprve v ostrém vytyčení skrze zákony, které mohl předat Mojžíš, potom dokonce skrze Syna Božího, který se snažil vám je předat v podobenstvích a obrazech.

Obsah však nebyl poznán, nýbrž byl lidským chtěním vědět vše nejlépe zle zkomolen, zastřen a pokřiven.

Nyní se podává potřetí a naposledy opět příležitost skrze Poselství Grálu vidět jasně Boží zákony ve stvoření, aby se lidé mohli stát pravými Božími služebníky, plně vědomými v radostném a šťastném činu, jak to pravá bohoslužba vyžaduje!

Radost a štěstí může být v celém stvoření. Nouzi a trápení, nemoc a zločin vytvořili jste si vy lidé zcela sami, protože jste až dodnes nechtěli poznat, v čem spočívá ohromná síla, která vám byla dána na cestu všemi světy, jež musíte všichni za účelem vývoje na své vlastní přání projít.

Postavíte-li se jen správně, tak přimějete Sílu, aby vám přinesla sluneční jas a štěstí! Avšak takto stojíte ve všeobsáhlém soustrojí bezmocně a maličcí, a přece se chlubíte stále ještě velkými slovy o sobě samých a vašem vědění, až se konečně budete muset zřítit vlivem svých chyb, které povstaly jen z nevědomosti a nechtění se učit.

Konečně se probuďte! Staňte se nejdříve žáky, abyste dosáhli vědění, neboť jinak žádného nedosáhnete.

Vždyť vy jste nyní vůči Stvořiteli mnohem méně než hmyz. Ten věrně plní účel, který plnit má, zatímco vy jste jako lidští duchové selhali! Selhali jste skrze svou ješitnou vědychtivost, která není žádným věděním. Školy, které jste zřídili a na tomto falešném vědění vybudovali, jsou řetězy, které vás drží pevně spoutané a které každý duchovní vzestup již v prvním pokusu zadusí, protože ti, co vás vyučují, ho sami nemohou podniknout!

Děkujte Pánu, že vám bude nyní násilně vzata možnost k dalšímu tak prázdnému a všemu jen škodícímu bytí, poněvadž jinak byste nikdy nedospěli k poznání zavrženíhodnosti, která vás dnes všude obklopuje a ve které se musíte v celém stvoření jevit směšně, jako prázdné groteskně vyšňořené loutky, které v sobě nesou spícího ducha!

Návštěvy

Dnes:75
Včera:119

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat