Návod na přežití

14. Velikonoce 1935

Očekáváte, že ode mne dnes uslyšíte něco radostného, protože jsou přece oslavovány Velikonoce, svátek vzkříšení!

Sice se země chystá v nám známých pásmech s dávnou věrností nabídnout obyvatelům novou sílu, zprostředkovat novou potravu, probouzet naději a také splnit přání, jak to doposud činila, ochotně se zachvívajíc ve všech Božích zákonech, avšak lidstvo nemá tentokrát být účastno Božích milostí jako doposud; neboť Boží hněv soudě spočívá nad ním.

Jsou to dnešní Velikonoce, které mají vést pozemské lidstvo k utrpení velkého pátku ve spravedlivém vyrovnání věčných zákonů!

Lidstvo, ty jsi nedbalo volání ze Světla! Jen v ochotném přijetí a uposlechnutí svatého Božího Slova mohlo jsi se ještě v pravý čas zachránit! Ty ses tomu jako vždy jen smálo, posmívalo a vysmívalo, nuže, nyní za to vezmi odměnu!

Naučíš se dbát Božího volání, vděčně jím se pak řídit, poslouchat svého Stvořitele! Neboť jiná cesta není pro tebe volná, leda ještě pád do rozkladu, do věčné smrti!

To je to jediné, co ti ještě zbývá zvolit, k čemu se ty musíš rozhodnout. Avšak chceš-li ještě poslušně žít, tak musíš k tomu mít poctivé chtění a v nejčistší pokoře o to prosit, jinak ti to již více nebude poskytnuto, neboť již příliš dlouho sis lehkovážně nebo také rouhavě zahrávalo s nejvzácnějšími poklady, které ti Bůh propůjčil.

Od tvého chtění je nyní požadována ta nejvyšší námaha! Tak jako tehdy táhla temnota nad Golgatou, když Syn Boží Ježíš, živoucí Světlo, se odloučil od této země, tak táhne nyní vyrovnávajíc nad celým lidstvem, přináší mu zpět veliké utrpení, které Boží Lásce způsobilo hrozným způsobem chytráckého, jakéhokoliv citového záchvěvu zcela neschopného rozumu, který jako nejsilnější nástroj Lucifera vám byl svatý!

Jen to nyní zkuste, vy lidé, zachránit se svým rozumem před všesvatým Božím hněvem, jestli to dovedete! Braňte se proti všemohoucnosti Toho, který vám milostiplně přenechal k používání tu část stvoření, kterou jste zpustošili, znečistili stejně jako chlév nejzpustlejších zvířat, takže v ní může ještě přebývat jen utrpení a nouze, protože před vaším falešným jednáním a temným chtěním prchne veškerý mír a radost, každá čistota se zděšeně skryje.

Zkuste se skrýt před neochvějnou Boží spravedlností! Zasáhne vás všude v neúprosném provedení Boží vůle, aniž by něco slevila ze strašlivé viny, kterou jste si na sebe naložili ve svéhlavosti a vzdoru.

Jste odsouzeni, ještě než budete schopni koktat slova omluvy, a všechny prosby, všechno žadonění, všechno zlořečení nebo proklínání vám nijak nepomohou; neboť vy jste nyní poslední lhůtu k zastavení a k obrácení využili neodpustitelně jen k pěstování svých neřestí a promarnili!

To v sobě nesou Velikonoce, které dnes slavíme! Neříkám vám to jako varování; neboť pro ně je příliš pozdě. Jsem dalek toho, ještě dál napomínat, jak jsem to už léta činil. Máte na to myslet jen v přicházejícím prožití! Proto vyslovím ještě jednou to, co tato doba pro vás obsahuje. Snad vám toto vědění ulehčí od tak mnohého utrpení, i když mu již více nemůže zabránit.

Vy víte, že to je vyrovnání veliké viny, kterou jste si sami a dobrovolně na svá ramena položili, protože vás k tomu nikdo nenutil. Jestliže skrze má slova v utrpení můžete dospět k poznání a povstane-li při tom ve vás touha po Světle a po čistotě, která se zformuje v pokornou prosbu, tak může se vám ještě v klesání dostat záchrany; neboť láska Boží trvale bdí a tato má poslední slova o tom nebyla zbytečná, pokud i jen jediný mezi klesajícími na to včas a v pokoře myslí.

Jsou proto tím nejlepším, co vám k těmto Velikonocům mohu dát!

Opět vám budou rozkvétat opravdové Velikonoce, teprve až přejde soud Páně. Pak chci k vám opět mluvit a znovu zvěstovat o novém životě, který Pán daruje jen těm, kteří se ochotně zachvívají ve svatých zákonech jeho stvoření, kteří jeho dům, v němž jste jen hosty, udržují prost všeho Světlu nepřátelského konání a kteří opět rouhavě nezpustoší krásné zahrady, z jejichž nádhery a čistoty se mají trvale těšit, aby tím zesílili v duchu!

Ó, vy zaslepení, proč jste se nechtěli probudit! Tak mnohá tíže mohla vám zůstat ušetřena. Pak mohl bych vám dnes radostně zvěstovat. Takto však musí se vaše bytí zahalit do šedivého pláště hlubokého žalu, ze kterého vám může vzejít ještě jednou osvobození a spása jen skrze ostré blesky svatého Božího hněvu!

A tento hněv se přes vás povalí s netušenou mocí ve svatém soudu!

Avšak soud je jiný, než vy si to představujete. Vy víte o jakési knize života, která je soudcem Božím v určité hodině otevřena pro každého!

Kniha života zobrazuje jména všech tvorů, kteří přišli k životu, a nic jiného.

Avšak popsanými listy, které patří k veliké knize života, které ukazují pro a proti každé myšlenky a každého jednoho jednání jednotlivce, jsou duše samotné, do nichž se vrývá všechno, co při putování svým bytím prožily nebo způsobily.

V tom je pro soudce všechno pro a proti jasně čitelné. Avšak toto čtení si nepředstavujte také opět falešně. I to je mnohem jednodušší, než si to snažíte představit.

Soudce nenechává každou duši jednotlivě před sebe předstoupit, před svou stolici, nýbrž on vysílá na příkaz Boží své údery meče do vesmíru! Údery meče jsou záření, která vycházejí a všechno ve stvoření zasahují!

Poznejte velikou jednoduchost a překvapující přirozenost! Soudce nevysílá paprsky vědomě nebo chtěně k tomu či onomu, ne, on je prostě posílá na svatý Boží rozkaz; neboť je to Boží síla a nic jiného nemohlo by tímto způsobem působit než jeho všesvatá vůle!

Údery paprsků nebo záření pronikají tedy celé stvoření, avšak v síle, v jaké doposud nikdy nebyly.

Nic se nedokáže skrýt před těmito účinky! A tak zasáhne paprsek Boží síly také každou duši v zákoně působení stvoření v určenou hodinu.

Všechno, co potom lidská duše při tomto zasažení Božím paprskem, které jí vůbec nemusí být viditelné, ještě na sobě nese, musí ožít a dospět k účinku, k činnosti, aby to tím dosáhlo svého posledního uzavření kruhu, který tuto duši stlačí dolů, nebo pozvedne.

Co falešného nebo zlého taková duše při putování svým bytím byla schopna již odložit v prožití skrze vyrovnání odpovídající zákonům stvoření, to je vymazáno, a tak jako by toho nikdy nebylo; neboť tím to na ní již více nevisí, není to pak již více do ní vtisknuto. Ona je od toho osvobozena a je čistá, nemůže jí to proto přinést žádnou škodu.

Jen to, co ještě nenalezlo své uzavření kruhu, a proto také ještě na ní visí, je s ní svázané, bude neprodleně nuceno k uzavření kruhu v tlaku Světla tím, že to ožije, projeví se v pokusu se uplatnit a tím také obdrží úder, který tomu náleží.

Jednotlivé údery jsou přesně podle síly vlastního chtění, které se uvolňujíc ve vzájemném působení nasměřuje vůči duši jakožto k východisku! Nyní bude všechno posíleno neodolatelným tlakem Světla a zatlačeno zpět k výchozímu bodu, k duši, ať už je to dobré, nebo zlé.

A všechno to, co by jinak v těžkopádném chodu zhuštěného, ztuhlého okolí všech lidských duší na zemi potřebovalo snad ještě mnoho tisíc let, aby se v kruhu uzavřelo, bude nyní natlačeno do několika málo měsíců, do všemi lidmi neočekávaného pohybu podníceného skrze sílu úderů ze Světla.

Tak působí světový soud ve své prosté přirozenosti! Je to tentokrát vám tak často ohlašovaný „poslední soud“! Avšak jeho vybavení jsou zcela jiná, než jste se domnívali. Co vám o tom již bylo zvěstováno, dělo se v obrazech, protože byste tomu jinak vůbec nerozuměli.

Na základě Poselství Grálu však dále pokračuje vaše vědění o působení ve stvoření a může vám být proto řečeno stále více; neboť dnes tomu můžete skrze mé Poselství již rozumět.

Údery meče posledního dne vrhají se jako jasné záření svatého Božího hněvu do stvoření a protékají skrze všechny kanály, které skrze samočinné účinky Božích zákonů ve stvoření byly již vytvořeny, jimž bylo jako východisko základem veškeré cítění, myšlení, chtění a také jednání lidí.

Proto budou soudící paprsky skrze tyto existující kanály s neomylnou jistotou vedeny ke všem duším a projeví se tam podle stavu příslušných duší, avšak tak rychle, že celé jejich bytí bude během několika měsíců uvedeno k poslednímu uzavření kruhu všeho dosavadního působení, jehož skutečný závěr je zcela přesně odpovídajícím způsobem pozvedne, nebo srazí, oživí a posílí, nebo zničí!

Takový je soud! Dnes můžete skrze Poselství takto popisovanému ději rozumět.

Dříve nemohli byste to pochopit, a proto muselo vám to být všechno zvěstováno v prostých obrazech, které přibližně odpovídají působení tohoto děje.

A tyto údery posledního soudu dopadly! Jsou již na cestě k vám, ke každému ve stvoření, lhostejno, zda je v pozemském těle nebo bez něj.

Ty první vás již dostihly a oživují všechno, co ještě lpí na vaší duši.

Avšak také poslední údery, které vám přinesou zničení, nebo pozvednutí, jsou již vymrštěny se vší mohutnou ostrostí, aby dokončily očistu na této zemi!

Ženou se již na lidstvo a nic je nedokáže žádným způsobem zadržet. V Bohem přesně určené hodině bude jimi lidstvo neúprosně, avšak spravedlivě zasaženo!

Tím jest dokonáno to poslední z vůle Boží v soudu! Modlete se, lidé, abyste v tom nemuseli dojít k zatracení!

Vy jste omilostněni, že se můžete stát vědoucími; neboť tím obdržíte také jistotu ve vašem putování skrze stvoření, znáte přesně cestu a cíl! To vám dá sílu, radost, mír, současně ochranu a ještě umocněné chtění k dobru!

Svatá síla Boží budiž s vámi, kteří chcete vděčně jít pravou cestou!

AMEN.

Návštěvy

Dnes:238
Včera:238

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat