Nenechte se unavit čekáním …

 

Nenechte se unavit čekáním, které je tu jen k tomu, aby vás posílilo, učinilo vás připravenými k boji. Kdo se unaví, dojde příliš pozdě, protože promeškal dosažení zralosti, kterou nutně potřebuje, aby naplnil své místo. Musí zůstat  pozadu, poněvadž nebyl dosti bdělý ve své době čekání. Pak nad ním temno triumfuje. Já vím, že žádný z vás netouží po této potupě.

Proto se vyzbrojte. Vyzbrojit se znamená být bdělým v čekání. Pak vás každé volání najde připravené k boji za Světlo, které ve vás plane, aby vám nemohlo být ještě v posledním okamžiku rozhodnutí zastíněno a nakonec zcela nezhaslo, poté co bylo již tak jasně zažehnuto.

Postavte se k tomu také správně. Uvažte: Když říkám, že máte za Světlo bojovat, tak to jen znamená, abyste vy bojovali za Světlo v sobě, abyste je mohli udržet nezkalené, ne snad, abyste se museli zastávat Boha, abyste bojovali za Něj. Je to naopak, Bůh vám sešle své bojovníky, vám ku pomoci, tak, jak budete naplněni touhou po Světle.

Buďte tedy na stráži, abyste si nikdy neudělali falešné obrazy o duchovních dějích. Pevně stát můžete jen tehdy, když se postavíte správně, správně se vřadíte a nepřipustíte k sobě žádné falešné výklady. Především zabraňte probuzení onoho pocitu blaha, který mnozí nazývají pokorou, a který přece neznamená nic víc než uspokojující vědomí zalíbit se svými skutky Bohu a nyní od Něj moci očekávat dík, odměnu. To je duchovní pýcha, jedno z nejhorších nebezpečí, kterému podléhá největší část všech věřících, aniž o tom ví, poněvadž tuto pýchu pokládají skutečně za pokoru.

Buďte si stále vědomi, že vy pro Boha nemůžete udělat nic, avšak pro sebe samotné s Jeho silou všechno. V tom spočívá bdělost. Kdo je nyní povolán ke službě Grálu, nechť je bdělý desateronásobně. Pro něj je to hlavní věc, aby každý okamžik pozemského bytí plně prožil jako jeho vlastní účel. Nic nesmí považovat jen za přechod.

Dokonce i čas zdánlivé nečinnosti je pro něj často nejdůležitější cestou jeho vývoje. Právě rozvinutí jeho síly v nejnepatrnějších službách, také odhodlaně splňovat při nepatrných pracech jeho povinností až do toho nejmenšího a neochvějně s radostí stát na svém místě, v tom spočívá skutečná velikost.

Kdo takto koná, je způsobilý řešit větší úkoly, na rozdíl od toho, kdo v očekávání větší práce málo dbá malých povinností. Takový musí být zavržen. Nikdy nebude moci dojít k tomu, aby vykonal něco většího; neboť všechno velké je složeno z mnohých drobností, které všechny vyžadují být splněny s plným pochopením.

Také každý jednotlivý stupeň vývoje je sám pro sebe malým povoláním, které musí být přesně s veškerými silami splněno a prožito, dříve než může započít nejbližší další stupeň, který může povstat opět vždy jen ze zcela splněného předchozího stupně. Zůstane-li také jen jeden z těchto stupňů jako skutečně opravdově neprožitý, nenaplněný, tak se tím všechno uzavře, poněvadž z toho nemůže povstat nové. K vyššímu úkolu povolaný tím selhal.

Netrpělivost dosáhnout další cíl a použití prudké touhy k postupu vpřed přivedlo již tak mnohého povolaného ke kolísání a nakonec k selhání. Pak již nikdy více nemůže vstoupit do svého povolání, poněvadž na jeho místo ihned nastoupí jiný, který byl pro takový případ připravován.

Skrze selhání se povolaní odříznou od svého štěstí; neboť v celém životě nemohou být nikdy jinak skutečně štastní než ve splnění povolání, protože jedině toto jim může přinést pocit štěstí. Z tohoto důvodu nesou ti, co selhali, trvale s sebou neukojenou touhu, kterou mohou čas od času snad ohlušit, avšak nikdy uhasit.

Mnozí lidé jsou dnes již připraveni sloužit Grálu, když volám. Oni všichni složili přinejmenším zavazující slib. S nezadržitelným pohybem přibližuje se hodina, kdy má započít vlastní služba.  Avšak v čase čekání neotevřel se každý tak, aby mu jeho vůdce mohl dát duchovně všechno, co mu dát měl a také chtěl k vývoji jeho povolání pro připravenost, kterou zde slíbil.

Nezáleží to tedy na duchovním vůdci, kterého jsem mu při jeho povolání přenechal, když nyní v hodině splnění nemůže být vyzván s ostatními, poněvadž v sobě není hotov, aby spolupůsobil na výstavbě Boží říše zde na zemi podle vůle Boží, k budování zaslíbené tisícileté říše míru mezi pozemskými lidmi.

Tak mnohý z nich ještě není připraven, jak sliboval, poněvadž v tomto čase vnitřní přípravy obracel svůj zrak na jiné než jenom na sebe. Být připraven však znamená být připraven k práci a to znamená mnoho. Kdo to však o sobě může říct? Ten, kdo využil každou minutu, aby se správně vzdělal, vyvinul pro vysoký úkol smět sloužit Grálu. V tom spočívá tak nesmírně bohatá milost, že takto povolaného může ovládat jen ryzí radost a čisté štěstí v myšlení a jednání, jakmile jen z části skutečně pochopil, co tím obdržel. Věčný život, Život vůbec.

Ve štěstí konečného poznání takové nepochopitelné velikosti však může vzejít jen požehnání, oblažující harmonie v proudění, která zase působí obšťastňujíc a povznášejíc na bližní.

Tak má tryskat jasný proud z Hory k probuzení a k posile těch, kteří se v bolesti očistí a uvolní od všeho zla, které je drží dole, a kteří již jen s čistou pokorou touží po Světle, po vykoupení a odpuštění v opravdové službě.

Tak to má být, a aby se toho dosáhlo, zaslíbili se všichni povolaní Pánu, slíbili v píli usilovně na sobě pracovat a být v hodině splnění takovými, jak je to nutné, být hledajícím lidem vzorem pro novou říši a tím pomocníky v pravém smyslu.

K tomu patří vývoj ducha a vnějšího bytí, aby každý ihned jasně poznal, kdo stojí ve službě Grálu, a následně se mu snažil vyrovnat. „Na jejich dílech máte poznat ty, kteří jsou skutečně povolaní a vyvolení, kteří jsou mými služebníky,“ tak praví Pán.

Avšak pohleďte do sebe, vy povolaní, jak stojíte vůči Světlu, vůči Bohu? Pohleďte kolem sebe, jak stojíte vůči lidem. Můžete s radostnou myslí předstoupit přede mne a potvrdit, že je mé Slovo vámi také správně přijato, že vy sami podle něj skutečně žijete? Můžete bez přetvářky říci, že všichni plníte věrně slib, který jste dali?

Položili jste při tom svůj prst na kříž Pravdy k potvrzení, že jste si plně vědomi významu této vysoké přísahy. Nechť se třese ten, kdo to o sobě nemůže říct.A také vy, učedníci, mnoho vám bylo dáno. Mnoho proto bude také od vás požadováno. Důkladně se zkoumejte. Nesmí být ve vás ani jediná stopa ješitnosti, největšího nepřítele Světla, které zná jen svobodnou pokoru.

Běda tomu, kdo své učednictví chce uplatňovat vůči jiným v požadavcích jakéhokoliv druhu. A třikrát běda tomu, kdo se v ješitnosti domýšlivě vyvyšuje s poukazem na své učednictví, který místo mého příkazu ponechat každé lidské duši ochranně její svobodu a posilovat ji v tom se snaží kvůli svému  učednictví, jemu darovanému, jiné ještě spoutávat. On sám bude pak zotročen a spoután.

Při vysvěcení nového učedníka není učedník mnou pozvednut do úrovní, kterých má on sám dosáhnout. Skrze mne obdrží při tom jen sílu, která ho uschopní stoupat a v duchu mne následovat. On musí pak v sobě této síle dát ožít skrze čistotu svého myšlení a svého jednání. Je to světlá síla, která chce být použita jen pro Světlo, v čistotě a v uctívání Boha. Dodržuje-li učedník toto přikázání, pak může stoupat vzhůru do světlé říše, ne dříve.

Domnívá-li se však být ihned něčím víc než ostatní, stane se pro něj tato světlá síla, kterou v sobě smí nést, ničivou, uvrhne jej dolů a uvolní se od něj.

Ve svém životě, svým konáním má dokázat, že je učedníkem, ne však o tom mluvit a sám sebe nad ně povyšovat. Světlá síla v něm chce žít podle svého vlastního druhu, ne způsobem podle přání člověka, který ji směl přijmout při svěcení učedníků. Musí se řídit podle ní, musí jí sloužit, nikdy ji nemůže ovládnout a nechat sloužit sobě samému, nýbrž, říkám to ještě jednou, musí sloužit on jí. Věrně a opravdově a pokorně.

Potom však z něho bude zářit, povznášet ho, proudit z něj v čisté harmonii. Na jeho bytí mají jeho bližní snadno poznat pravého učedníka, aniž by o tom on mluvil, a budou tuto vysokou světlou sílu v něm ctít. Takový má a musí být učedník, který chce učedníkem zůstat v budoucnosti.

Teprve když on sám poctivě slouží světlé síle, kterou jsem mu směl dát, budou také jeho bližní tuto světlou sílu ctít v něm, nikdy jinak. Kdo si však jako učedník chce nechat sloužit, kdo sám požaduje osobní pocty a ohledy, toho odvrhnu v den zvěstování, roztříště sám pásku, která ho se mnou spojuje.

Neboť takový člověk pošpiňuje ve své ješitnosti svaté poslání, které mám zde na zemi splnit.

Ani jeden z vás nemůže posoudit význam toho, co přináší volání Grálu pro toho tímto obdařeného. Ohromeni budete jednou stát, až budete moci na onom světě přehlédnout jeho význam. Proto seberte veškerou svou sílu. Všechno ostatní postavte až za to. Stůjte ve věrnosti a Pravdě neochvějně na svých místech. Plňte s radostí a s láskou své povinnosti.

X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat