Návod na přežití

Slavnost Svaté Holubice (1927)

 

Nezadržitelně se valí země svou drahou, jako zrnko ve velkém stvoření!Pohybuje se vstříc času, který byl ve věčném koloběhu určen. To jsem již předem oznámil. Kdo slyšet chtěl, slyšet mohl!

Nyní nechte se vést na místo, které by jednou mohlo být vaším domovem.

Jestliže svůj pohled pozvednete a neochvějně ho zamíříte na východ, musíte se skrze nesmírnou, nesmírnou dálku povznést. Tak nesmírnou, jak si jen dokážete představit.

Světleji, neustále je pak jasněji, až vás nakonec obklopí takový lesk, který zrak vašeho ducha sotva snese.

To je hranice všech stvoření, říše ducha, domov všech čistých lidských duchů! A když tam jste, musíte opět svůj pohled pozvednout dále, výše! Teprve pak spatříte v nesmírné dálce a v jasné, nepřístupné výši hrdý hrad, nejčistšími z nejčistších tak vytoužený hrad Grálu! Zářící a zaslibující!

Bezpočet duchů hledí nyní k tomuto místu, zbožně, jásaje! Neboť tam, jen tam je to místo, kde Božství stojí ve spojení se stvořením, skrze svatý Grál!

Hrad podobá se úzké bráně, která předává tok života pro všechno, co skrývá velké stvoření a čím jest. Kdyby nebylo více této brány, musela-li by se zavřít, aby neustále rostoucí špína lidstva a jeho prázdná, pyšná, a přitom malá a bídná domýšlivost rozumu nemohla poskvrnit její čistotu, pak by následkem musel být zánik celého stvoření. Všechno by zvadlo, uschlo a rozpadlo by se. Život by onemocněl a zhasl! Neboť bez spojení s Bohem není více žádného života! A toto spojení, tuto vznešenou bránu tvoří Svatý Grál! Je to východisko k Duchu Svatému, který tká o Bohu Otci, k Němuž nyní opět přichází Syn Boží. A Svatý Grál je zase cestou Boží vůle ke stvoření. Ba ještě víc! Živoucí Boží vůle jest shromážděna v Grálu! Z ní žije celé stvoření.

Každý rok musí být nahromadění síly Boží vůle v Grálu obnoveno, k dalšímu trvání celého stvoření! Neboť ono není tak nezávislé, jak se mnoho lidí domnívá.

Jeho možnost existence měřena v poměru k rozsáhlosti díla je stále velice krátká! A tato, pro stvoření nutná obnova síly dává nyní důvod ke vznešené Slavnosti Holubice! Ta nastává v hodině našeho dnešního společně stráveného času!

Tím je vám oznámena vysoká vážnost dění. Vy umíte odhadnout a poznat nesmírnou hodnotu této hodiny, co pro každého tvora, především však pro celé duchovno znamená! Neboť tento vznešený dar Boží přináší všemu možnost, aby se duchovní mohlo vyvíjet k člověku, aby lidskému duchu bylo možné být účastným vědomě věčné radosti, kterou mu kdysi dopřávala blízkost Boží!

Buďte však šťastnými vy, kteří již dnes smíte toto veliké vědění nést v sobě! Když vám v tom lidé nebudou tak rychle rozumět, nebuďte netrpěliví. Neboť tak snadno vám nevzejde pochopení toho, co skrze mne přijímáte, je to nekonečně těžké pro ducha, který je zatížen velkými omyly, jako jsou lidé dnes!

Hrad Grálu jakožto ochránce průchozí brány k Božskému je dnes bohatě vyzdoben. Toužebně, ve vroucích modlitbách, očekává se zjevení Svaté Holubice; neboť tato Holubice je znamením přítomnosti Ducha Svatého, do jehož světelného lesku není žádný lidský duch schopen sám pohlédnout.

Zbožně a ve vděčnosti, pokorně klečíce, sklání se vyvolení strážci Svatého Grálu, a s nimi všechno, co ve věčné říši žije! Dokud tento nejvyšší okamžik Boží milosti neproběhne.

A vy, vy máte být obdařeni, máte být spoluúčastni na svaté Síle, která odtud vychází! Také nad vámi dnes zazáří Svatá Holubice. Netušíte ještě, co to pro vás znamená, a teprve po letech, možná až na onom světě můžete správně pochopit veškerou velikost této milosti! Chopte se tohoto okamžiku, abyste se s vroucí snažnou prosbou přimkli k Boží síle, kterou tak naléhavě nutně potřebujete!

Nevšímavě jde ještě dnes veškeré lidstvo v této význačné hodině, ve které všemohoucnost veliké Boží lásky dává rozhodnutí mezi dalším trváním nebo zánikem stvoření, k dalšímu bytí!

Jak veliká je při tom shovívavost Boží, musíte vědět s ohledem na bezcennost nynějšího lidstva, které se zčásti jen povýšeně směje, dokonce posmívá Božství, pochybuje o pravdě tohoto skutečného Božího daru! Kdo nyní neotevře svůj zrak, kdo nyní nechce slyšet, pro toho již více nelze mnoho očekávat.

Běda všem falešným vůdcům, kteří se tak neúnavně snaží ztížit lidem prostou cestu ke světlým výšinám, nebo tuto cestu zcela zakrývají skrze záplavu slov svých prázdných řečí jejich zdánlivého vědění! Běda také těm nejubožejším, kteří slova takových vůdců slepě následují, kteří snad dokonce kvůli nim odmítají živoucí Slovo svého Boha, jenž jim je nyní znovu nabízí. Vyslovují tím sami svůj rozsudek a klesnou do noci nevědomosti! A pro to není žádné omluvy. Žádná prosba o prodloužení lhůty nebude více vyslyšena.

A vy, kteří dnes toužíte po Hostině, jste tedy dostatečně silní věrně vydržet až do konce nebezpečí, abych vám jednou směl dát otevřít bránu ke světlé říši mého Otce?

Vám budiž dnes dána k tomu síla v této Bohem posvěcené hodině! Podobni sloupům Světla máte pak stát v temnotě, která zemi ještě svírajíc drží. V duchu svobodní a velcí a silní, máte se stát ostrovy, na kterých se tonoucí ještě mohou zachránit!

Neste ve vší čistotě v sobě Slovo Světla, které vám bylo opět dáno skrze nezměrně velkou lásku vašeho Boha! Nadešla vám milost, abyste je nejprve mohli přijmout a nezakopali hřivnu, kterou tím smíte udržovat.

Požehnání Boží budiž s vámi!

Návštěvy

Dnes:85
Včera:119

Právě přítomno
3
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat