Návod na přežití

Velikonoce 1928

 

Vy, kteří jste si vzali za cíl z celé síly sloužit svému Pánu, buďte silní a pevní! Neohroženě a věrně máte stát a zářícím pohledem plným důvěry hledět vzhůru! Máte být pak poznáni v širokých kruzích podobni majákům, které slibně zvěstují opravdový průchod do záchranného přístavu.

To si vtiskněte hluboko do svých duší! Nejistota bude zkázou každého; neboť pochází z pochybností, které vychází z nedostatku důvěry k Boží pomoci.

Musíte stát zcela jinak než doposud. Mnohem pokorněji před všemohoucností Boha. Vy všichni jste si to doposud příliš usnadňovali, a museli byste proto také být shledáni ještě příliš lehkými při hluboké vážnosti třídění.

Pohleďte do sebe jednou správně! Co nazýváte důvěrou, je ještě z velké části samolibost s ohledem na to, že se domníváte být oproti jiným lidem hodně napřed, poněvadž vám zůstala milost slyšet něco, co zůstalo jiným ještě upřeno. Ve víře v mé poslání se domníváte, že se tím učinilo dost, a očekáváte proto ochranu a pomoc v nouzi, která přichází, a doufáte v ochranu před valícími se temnotami. Věříte dokonce v právo na zcela zvláštní zacházení, na neustále připravenou radu a požehnání.

Avšak jaké je to zde na zemi? Kde jsou všichni, kteří ve splnění svého přání putují v hrubohmotnosti k vlastnímu vývoji ještě jako lidé! Jak děkují za tuto milost poskytnutí jejich dalšího bytí? Kdo v tomto davu tisíců, milionů, miliard plní nejvyšší povinnost poznat konečně tuto vážnou hodinu?

Upřednostňují duchovně líné šero v bažinách jimi vytvořené pozemské ješitnosti, kde zahyne to, co stojí daleko od toho, aby v sobě nechalo probudit tak velice vážný účel pozemského bytí. V ochromujícím soumraku se jejich duše stále více odcizují svému Bohu, a nakonec se stávají nepřátelští všemu Světlu, protože to bolestně zasahuje jejich duševní zrak a tím jim působí neklid.

Víc, vždy víc se lidé řítí, protože chtějí své nejlepší síly nechat připadnout jen všemu pozemskému, a potácivě klesají do spárů duchovní nečinnosti, spánku, který musí duši vést k zatracení, k zavržení.

Také všichni ti, kteří předstírají úsilí o duchovní hodnoty, mají při tom stanoveny zejména jen pozemské cíle, často, aniž by si toho byli opravdu vědomi. Ti všichni hledají souhlas lidí, stoupence, zviditelnění a vůdcovství.

Kde jsou lidé, kteří by se plni štěstí měli sklánět před Nejvyšším za poskytnutí sebevědomého života jako splnění svého vlastního přání, s výhledem na nejvyšší, nejčistší radost v ráji? – –

Jen nemnozí věrní stojí v této posvátné hodině při mně a bolestiplně je to spatřováno ze Světla. Není to však ona bolest, kterou zná lidská duše, nýbrž bolest, která plodí svatý hněv!

Veliká jest dobrota Boží, avšak rovněž také neochvějná Boží spravedlnost. Mocná jest jeho všemohoucnost, které všechno zůstává podrobeno. Také to, co se jí chce protivit.

A jak se kdysi projevila jeho nevýslovná láska v lidském záhalu, tak se nyní také pozemsky lidem zjeví Boží spravedlnost, železně, neúprosně, tvrdě, odměnujíc tam, kde náleží odměna, a udeříc tam, kde může povstat spása jen ve zničení!

Nesmí být pomoženo dříve, dokud nebude jed vyhuben až do poslední kapky.

Běda při tom všem pyšným v pozemské vědě, na jejichž účtu dluhů se najdou miliony bludně vedených! Budou počítáni mezi nejzavrženější. Ani jeden z nich nemůže spatřit světlou říši. Běda také povýšeným; neboť jejich lesk zmizí a stanou před Pravdu v poskvrněném šatu. Ztraceni jsou lidé, kteří čekali na katastrofy, aby teprve v tom poznali Pravdu mého Slova! Uvažujte o Kristových slovech o pošetilých a chytrých pannách jako o proroctví! Ženich odešel! Nepřišel v hodině, kdy byl očekáván. Tak mezitím vytřídil pošetilé. Nejinak je tomu zde. Všechno se projeví při splnění tohoto proroctví. Oddělí to tím skrze zjevné pokřivení všechny ty, kteří byli ochotni Slovo přijmout jen podmíněně skrze vedlejší věci.

U nich se nemohlo nikdy stát skrze sebe sama jejich přesvědčením, a proto pro ně nemělo žádnou hodnotu. Oni neuvažují, jsou příliš duchovně líní, neponořili se prociťujíce dobrovolně do vší hloubky mého Slova. A líným duchům není vyhrazen věčný život! Je to přikázání, že se lidský duch má neustále udržovat čilým, že se má snažit s nejvyšším vypětím sil o poznání, jinak v něm nemůže dojít k životu. Lidé nejsou bdělí! Netuší, co všechno se již připravuje. Že my již dlouho stojíme v dění! Proto se tedy probuďte, abyste to nezmeškali!

Ještě jednou vás proto volám: Probuďte se!

Probuďte se však nyní sami! S celou duší musíte zápasit o to, aby vám veškeré Světlo zůstalo zachováno. Každé další vědění zavazuje!

Milost, která pro vás nastala, spočívá v tom, že v plné jasnosti uvidíte před sebou ležet cestu ke světlé říši Boží. Máte to tak snadné, tak lehké, stoupat vzhůru do výšin. Proto musíte nyní zužitkovat velikou milost a horlivě usilovat vzhůru se vší silou, se vším myšlením a cítěním! Nic vás nesmí zastavit, nic odklonit z této cesty. K tomu patří nejvěrnější plnění povinností na místě, které jste si zvolili zde na zemi, ať už v rodině nebo povolání. Úsilí vzhůru musí s tím být spojeno, pouze tehdy může vzejít požehnání nad vámi a vaším působením.

Jak je člověk přece malý, a jak se zdá být velký! Zejména když věří, příliš věří! Jak potom září povznesen v sobě nad svými záměry a nad cítěním, které přináší vstříc svému Bohu. S jak velkým soucitem shlíží na spolubližní, kteří jsou této víře ještě velmi vzdáleni. Avšak veškerý soucit je z největší části jen samolibost, duchovní povýšenost, nebo s nimi přece silně promísen. Zkoumejte proto tak silně a bezohledně, jak můžete.

Proto požaduji ode všech těch, kteří chtějí následovat Kristovo poselství, přesvědčení místo víry! Neboť kdo v sobě ještě nemůže nést přesvědčení o Pravdě Božího poselství místo víry, nedosáhl také zralosti svého ducha, která je nutná ke vstupu do říše ducha, do říše jednoho Boha, do ráje, a bude zavržen! Zcela nezměnitelně!

Zde mu také největší rozumové vědění nevytvoří žádnou cestu! Musí zůstat pozadu a být zatracen.

Nyní snad nesmí být očekáváno, že s dalším vývojem od Krista a v mém Poselství Grálu se naučený pojem Boha opět změnil! Ten zůstává dál, protože nic dalšího není. S dnes ještě chybějícím vstupem do duchovního a zdokonalení dojde v tom váš duch však tak daleko, že ve vnitřním prožití získá přesvědčení o této skutečnosti. Pak mohl by každý lidský duch stát vědomě v Boží síle, vykonat veliké, k čemuž byl již od počátku povolán. Pak by si však nikdy více nemyslel, že v sobě nese Božství. Tento blud je jen znamením a pečetí jeho dnešní nehotovosti.

V takovém správném vědomí by pak také spočívala nejprve velká pokora, nastala by osvobozující služba, což je základem Kristova učení jako požadavek.

Na tomto mém Slově, Bohem požadováno, se má měřit každý lidský duch, a tím mu nastává soud, jehož rozsudek si zvolil on sám!

Já nyní žádám místo víry přesvědčení! Kdo ho skrze zralost svého ducha již více není schopen dosáhnout, ten tím nebude moci slavit vzkříšení z víry, ten sám sebe zatratí! Jen tvrdý zápas s vynaložením zoufalstvíplné síly může ho ještě zachránit! Nic nesmí mu být kromě toho nyní ještě cennější! To platí pro celé jeho bytí!

Amen.

Návštěvy

Dnes:87
Včera:119

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat