Návod na přežití

K 30. prosinci 1928

Poslavnost zářící hvězdy

 

Odložte prach nížin; neboť jste na posvěcené půdě. Kde nyní stojí vaše noha, to je ono místo, které kdysi vyvolení směli spatřit jako Horu spásy a Světla.

Kdo mezi vámi je schopen říci, že v čisté pokoře hledá Pravdu! Kdo je to, který se tím může pochlubit! Kdo by zcela sám dosáhl tak čistého srdce, jak je to podle Božích zákonů nutné, aby uchopil celou hloubku mého Slova. Zkoumejte se, kdo to může poctivě o sobě říct.

Tak mnohého při tom žene vzhůru skrytá starost, dokonce skrytý strach. Snažte se to překonat, jestliže vám má být zcela pomoženo; neboť je nejvyšší čas!

Nesnažte se očistit podle vašeho zvyku, jako tomu bylo vždy, nesvádějte všechnu vinu na druhé, neomlouvejte se s úskoky zkaženého mozku. Je to zbytečné, marné snažení. Před Božími zákony stojí vaše duše nahá a obnažená, oproštěná všech pozemských nicotností, které se tak mnohému doposud jevily velkými a pro které často na sebe zapomínal. Budete mrznout, protože vlastní život ve vás spočívá hluboko zasypaný.

Drsnou rukou bude roztrhán ten záhal, zbořena ta zeď, které jste kolem sebe vystavěli! Běda vám, jestliže vaše nitro není ještě dost pevné, abyste si v Boží síle vědomě zachovali to místo, kde stojíte. Muselo by vás to odvanout jako plevy v bouři.

Kde naleznete v tomto pozdějším stvoření ještě vůli k poslušnosti vůči Bohu! Pozemští lidé vydávají vždy své malé pozemské vědění za vůli svého Stvořitele, staví je svéhlavě nad Boží zákony, chtějí je tyto opravovat, obracet, vykládat podle vlastního mínění, místo toho, aby  naslouchali a učili se a sami se s ním s nimi spojili.

Jen ve vzpurnosti a lenosti se pozemský tvor doposud projevoval vůči svému Bohu! Sami si tím vy všichni vyslovujete svůj rozsudek.

Lidé, nespoléhejte se na milost; neboť si ji nezasloužíte! Boží milost byla by podle jednání lidí souznačná s převrácením Božích zákonů. Avšak převrácení zákonů, které se táhnou od počátku tímto stvořením jako nervové provazce tělem, je nemožné. Nemožná je také milost, ledaže by nastalo odpykání všech zločinů. Postavte se v pokoře a trpělivosti k tomu, co vás ještě musí zasáhnout. Mohu vám dát k tomu sílu, jakmile o ni čistým srdcem prosíte. Odpuštění … ne! Neboť to spočívá jedině v naplnění živoucích zákonů Božích, které vám oznamuji, jejichž člověkem učiněným ztělesněním já jsem. Z tohoto důvodu třídím lidstvo jedině skrze své bytí, jakož i skrze své Slovo, nebo lépe řečeno nebo ještě lépe na mně se bude lidstvo třídit pro všechnu věčnost.

Přijměte zákony Boží a žijte podle nich, pak vám může být také pomoženo, dříve ne. Žít podle zákonů Božích však znamená být přirozený, v duchu i na těle. Žádné přepínání a žádná lenost. Především se nikdy nemáte stát otroky pozemské žádosti, nýbrž všechno požívajíce zůstaňte nad tím pány, nestahujte se stísněně zpět do samoty a odloučenosti od světa ze zbabělosti před sebou samými! V tom nepřichází žádná síla a zralost; neboť není chtěno odcizení světu na této zemi.

To vám zní příjemně a lehce. Ale tak tomu není! Pány nad pozemskými žádostmi a požitky jste teprve tehdy, když vás již více vaše myšlenky nepříjemně doléhajíce nechtějí tlačit k něčemu, v čemž vy již jasně hluboko v nitru cítíte zřetelné bezpráví, ať už k  výdělku peněz a statků nebo smyslnému uspokojení. Také když již více netoužíte udělat něco, čím byste byli schopni uškodit druhým nebo co může zanechat tíhu hanby, jakožto poskvrnu vážnosti před vámi samotnými. Bděte nad svými myšlenkami, svými slovy a skutky! Je to těžké jen na počátku!

Poselství Grálu je pro mnohé lidi příliš jednoduché, neboť se ochotně nepřizpůsobí dosavadnímu myšlení. Domnívají se mít ve slovech předchůdců mnohem víc než ve Slově Zaslíbeného, který přichází z Pravdy, a netuší, že to spočívá jen v nezralosti vlastního ducha, jestliže nejsou schopni poznat Poselství Grálu a pochopit jeho nesmírnou hloubku. Takto učte se přece vidět a musíte brzy poznat neklamná znamení pravého Syna Člověka! Tak mnohý však hledá a potřebuje u mého Slova napřed pozemské potvrzení nějaké vysoké školy nebo alespoň doporučení od nějaké pozemské autority, aby je pak ocenil!

Bláhovci, kteří se domnívají, že se Boží Vyslanec potřebuje zdobit pozemskými tretkami! Lidstvo se v tom nepoučilo v hořkých zkušenostech se Synem Božím, protože dnes opět propadá stejným chybám. Taková očekávání jsou však jen dalším důkazem nevyléčitelné domýšlivosti malých pozemských lidí vůči jejich Bohu, od kterého očekávají, že se přizpůsobí jejich malosti! Tak nemůžete uvažovat; neboť právě před touto vysokou školou jakožto střediskem rozumové domýšlivosti musíte bezpodmínečně být ode mne varováni, protože nese mnohou vinu na zbloudění lidí, poněvadž ukazuje více falešných cest než správných a potřebuje nejdůslednější přeměnu. Podobá se dnes znečištěnému a znesvěcenému chrámu Božímu.

Já vám však říkám, dříve než bude tentokrát tato rozumová domýšlivost až do poslední jiskry vyhlazena, nezmění se utrpení a nouze, nýbrž rozmnoží, k vaší vlastní spáse! Neboť musíte padnout na kolena, pokud nechcete zahynout, a musíte snažně prosit vašeho Boha, který vám byl tak dlouho lhostejný, v posvátné vážnosti o záchranu, aby vám pomohl.

Teprve tím se otevřete jeho síle, která vás dokáže ochránit, kdekoliv se nacházíte. –

Temnota se pevně zachytila a zatla drápy v rozumu, ve vaší domýšlivosti, v ješitnosti, jako nejstrašlivější ze všech léček, které nebyly žel nikdy předhozeny marně. Proto konečně pryč se všemi těmi, kteří se tak snadno nechali chytit. Je to dobrovolně zvolený osud takovýchto slabochů, jestliže se musí nyní spoluzasaženi potácet v noci hrůzy. Byli by jedem pro nadcházející pokolení. Nemá jim proto být nabízena ruka ku pomoci.

Nepromarněte v tomto žádný čas; neboť každý slaboch je zesláblý jen skrze sám sebe (sebe sama), jen skrze svou vlastní svobodnou vůli. Musíte pamatovat na to, že také nechtít je ve skutečnosti chtění. Takový slaboch zakopal svou hřivnu, poněvadž zůstal příliš líný ji jako tak mnozí rozvíjet, aby s ní hospodařil a rozmnožoval ji. Nechte je padnout; neboť oni by vám jen překáželi v rozhodnutí a nakonec by vás navzdory vašemu dobrému chtění zadrželi, takže byste museli být ztraceni s nimi. V tom nespočívá žádná nespravedlnost; neboť toto vaše zastavení, vaše zaostání bylo by pak chtěno vámi, vy byste tím zvolili a sami založili svůj pád!

Dnes je doba jiná, než tomu bylo před dvěma tisíci lety. Zde není žádného prodlení bez vážných následků, lhostejno, co je k tomu pohnutkou.

Blaze tomu, kdo otevře oči i uši! Kdo zatvrzele nelpí na svých dosavadních falešných názorech; neboť zatvrzelý zahaluje se do tkaniva mylných představ, které velice zesílí jemnohmotné sítě, do jejichž pevných ok se stále více zaplétá a tím je zadržen a i s vnitřním rozerváním uveden do zániku, rozkladu, který je souznačný s duchovní smrtí. Tím je pak vymazán ze zlaté knihy vědomého života. Jak se to mnohému línému zdá být žádoucí, již více nebýt. Moci se rozptýlit v nic, zdá se mu tím nejvyšším z veškerého štěstí! Rozplynutí je však zavržení! Osud těchto je strašlivý, v tisícerých mukách jdou vstříc duchovnímu rozkladu, který má za následek kletba takového zatracení.

Lidský duch si vůbec nemůže v celé tíži tento děj představit, poněvadž ve všem kráčel příliš bezstarostně, a tím se stal slepým a usnul ve věcech, které se týkají samotného bytí. Bolestné, děsivé bude násilné procitnutí z toho. Lhostejno, zda v tomto bytí nebo až na takzvaném onom světě. Ještě jednou říkám:

Rozplynutí je zavržení, nikoliv pokrok a povznesení. Vědomě však, duchovně osobně přetrvat je vzkříšení ze hmotnosti a život!

Proto zůstaňte bdělí, abyste v sobě roztrhli záhal, který vám tak mnohé ještě zastiňuje; neboť tím můžete a máte ještě mnohé obrátit ke svému prospěchu. Jásejte, poněvadž ten dětsky hledající lidský duch, který zůstává ještě schopen bez falešné domýšlivosti přijímat Slovo z Pravdy jako dar, nespatří v soudu jen tvrdost, nýbrž přese všechno jasně pozná pomocnou ruku, kterou v něm Bůh již ztraceným ještě jednou vstřícně nabízí. Jemu děkujte za to, že to takto přichází, poněvadž jinak by lidstvo bylo beznadějně ztraceno, následkem svého chtění vědět všechno lépe, se kterým již po tisíciletí používalo ve stvoření spočívající Boží sílu k příliš falešným účelům, a tím rouhavě strhlo jemu přenechaný dar formovat a svobodně chtít do špíny temna.

Vy přece vůbec nevíte, jaký pro vás v tomto stvoření spočívá poklad, který každým lidským duchem může a má být nalezen a vyzvednut. Je tak velký, tak nevyčerpatelný, že všichni lidé se na něm mohou obohatit, aniž by ho to zeslabilo. Tento poklad je neutrální Boží síla. Ona nezná rozdíl mezi dobrem a zlem, nýbrž stojí mimo tyto pojmy, je to prostě „živoucí síla“! – Jakmile v sobě člověk něco cítí, ať už je to láska, nenávist, závist nebo něco jiného, lhostejno co, tak každé cítění působí jako klíč k pokladnici, nalezne kontakt s touto vysokou silou. Tím přitéká do vašeho cítění a zesílí je do nezměrna, učiní je tím  životaschopným a živoucím. Dobré, avšak i zlé chtění. Tak stává se člověk ve svém prostém, přirozeném cítění vodičem všech účinků Boží síly v tomto pozdějším stvoření.

Teprve tímto způsobem dostává se jeho cítění tvořivě formujícího života, který člověka činí nejvyšším tvorem stvoření. Nenese tedy Boží sílu sám v sobě, nýbrž má k tomu pouze klíč ve schopnostech svého cítění. Avšak nevědomě si při tom hraje s ohněm jako nevědomé dítě a působí proto také jako takové velikou škodu. Nemusí však zůstat nevědomý! To je jeho chyba. Všichni proroci a nakonec Syn Boží snažili se do toho bodu vnést jasno, ukázat cestu, kterou mají lidé jít, jak musí cítit, myslet, jednat, aby šli správným způsobem! –

Bylo to však zbytečné, lidé si s touto nesmírnou mocí hráli dál jen podle vlastního mínění, aniž by slyšeli varování a rady ze Světla, a přinášeli tím nakonec zhroucení, zničení svého díla a také sama sebe; neboť tato síla pracuje zcela neutrálně, rozdrtí bez váhání také auto s řidičem chladně v trosky, jako u motorového vozidla, které je falešně vedeno! Rozumíte tomuto obrazu? Skrze své chtění a myšlení řídíte osudy veškerého pozdějšího stvoření, a nevíte to. Podporujete rozkvět, nebo odumření, přinášíte výstavbu v plné harmonii, nebo divoký zmatek, který se nyní ukazuje! Nazýváte to trestem a soudem, a byli jste to přece ve skutečnosti vy sami, kteří vynutili všechno, co se nyní děje!

Těch několik, kteří doposud tuto moc lidského ducha ve stvoření tušili, jde zmateně ve falešné domněnce, že oni a jejich spolubližní sami jsou božští nebo jsou duchy, kteří Božství nesou v sobě. To je omyl, který pramení jen z jednostranného vnějšího pozorování. Takové chtění vědět lépe vidí jen slupku, avšak nikoliv jádro. Důsledek zaměnili za příčinu. Z této nedostatečnosti lidského ducha vychází žel mnoho bludných učení a povýšenosti. Proto uvažujte: Boží síla je vám propůjčena, vy ji můžete řídit jen k použití, avšak nemáte ji v sobě, ona není vaším vlastnictvím!

Avšak to Božské, jemuž je tato síla vlastní, používá ji jen k dobru, poněvadž Božské temnotu vůbec nezná, avšak vy, jimž je propůjčena, tvoříte tím doupě vrahů!

Proto volám vás ještě jednou: Udržujte krb svých myšlenek čistý, zakládáte tím mír a jste šťastni!

Vytvoříte skrze čistotu ve chtění také v jemnohmotném i hrubohmotném světě opět jen čisté, vznešené, jasné, a tím může celé pozdější stvoření skrze vás znamenat chvalozpěv na prastvoření, ve kterém panuje jen Světlo a radost. To všechno spočívá v lidské ruce, ve schopnosti každého sebevědomého lidského ducha! –

Tak ukazuji vám cestu vzhůru ke hradu Grálu, nejvyššímu bodu v prastvoření. Hrad stojí na vrcholu vytouženého ráje, jakožto nejjasnější a nejjemnější v říši Boží, před stupni Jeho trůnu. V něm je také jediný a pravý chrám, kde je udržována pravá bohoslužba prastvořenými. –

Kráčejte cestou, kterou jsem vám ukázal, v níž jedině může pro vás spočívat spása ze hmotnosti světů. Síla PÁNĚ budiž s vámi!

Buďte silní, vytrvejte v celém svém bytí, abych vám jednou směl otevřít bránu k říši mého Otce. Jinak nikdo nevstoupí. Jen ve věrnosti ke Světlu spočívá síla ke vzestupu.

 

Amen.

Návštěvy

Dnes:81
Včera:119

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat