Návod na přežití

Svatý Boží soud

 

Svatý Boží soud! Velká očista, osvobození a vykoupení od zla, které se snažilo tisíce let stále znovu otrávit život na zemi! Konec má být se vším zlem, aby nastal nový počátek. Taková je všesvatá vůle Boha, kterou já zvěstuji, a tak se to stane!

Když se nyní budou ukazovat znamení soudu, vyvstanou se stoupajícím strachem u lidí také otázky, pátrání, co tato znamení znamenají, a objeví se mnoho hlasů k těmto událostem. Chlácholivých a utěšujících, varovných a napomínajících, něštěstí prorokujících a také zaslibujících štěstí. Avšak nade všemi těmito hlasy neochvějně a vznešeně stojí Slovo Poselství, které se všude pozemsky viditelně naplňuje!

A konečně zpozorní v tom také pozemští lidé! Avšak pochybností ještě nebude ubývat; neboť plevel nedůvěry byl příliš hluboko zakořeněn skrze luciferské trabanty, kteří se mohli doposud snažit pohánět svůj zlořád a lidstvo otrávit, aby již více nemohlo být zachráněno a muselo ještě v poslední chvíli zůstat jejich kořistí.

Lidé se ještě jednou plni zoufalství chopí toho či onoho falešného očekávání, které však při tom rychle pohasne a ponechá je s prázdnýma rukama a roztrpčením v srdci opět osamocené dále bloudit, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se nad nimi zářivě vznáší jako ostrov paprsků.

Váhavě budou se pak snažit přiblížit se Slovu ještě bloudící, kteří nemohou uvěřit tomu, že právě ten prostředník, jehož ve svém bídném, pokřiveném rozumářství a své domýšlivosti kdysi odsoudili a odmítli, se stal nyní úhelným kamenem, na kterém se sami musí soudit a roztříštit, pokud se nepodrobí Boží vůli, která soudíc nad nimi spočívá! Nemohou tomu uvěřit, protože tomu věřit nechtějí ve stále vzrůstajícím strachu, který se jich při tom zmocňuje!

Pak přijde zděšení, stud a strach, bezmocnost, zoufalství nad sebou v poznání, že doposud v šílené rozumové domýšlivosti často považovali za správné opak toho, co je od nich v zákonech Božích požadováno. Uvidí, že doposud žili jen vlastním přáním a tím sloužili plíživé temnotě místo Světlu. Ba ještě víc, že oni přece vůbec nechtěli sloužit, nýbrž za každou cenu jen panovat, a při tom propadli povrchnosti, která ducha nutila k lenosti.

Budou sami sebou zmateni, budou právem pochybovat o své schopnosti úsudku a propadnou tím úplné beznaději.

Avšak mezitím bude stále znovu hřmět hroucení jejich falešných děl, budou stále znovu burcováni, kdyby chtěli zlomeni v únavě zahynout, aby konečně v neustálém prožívání poznali to, co jest Pravda a co jim přinese záchranu, a zůstane jim to zcela jediné, co je osvobodí z hromady trosek všech následků jejich chtění vědět lépe:

Svaté Slovo Poselství Grálu!

Naslouchat bude pak celé pozemské lidstvo, donuceno skrze svaté dění!

Avšak v poznání navzdory stoupajícímu vážnému chtění nebudou ještě tak mnohé vidět v pravém obraze.

Lidé budou v očekávání poukazovat na Nositele tohoto Slova a podle svého způsobu  volat:

„Hleďte, on to prorokoval! Řekl všechno, co se nyní naplňuje. My jsme ho jen nechtěli slyšet! Musel být poslán, aby nás varoval a pomohl nám.  Chceme jít za ním, aby nás osvobodil od strašlivého neštěstí!“

Avšak takto přicházející nebudou vyslyšeni! Budou odmítnuti k novému pozemskému utrpení, aby v něm zráli a učili se v něm pokorně prosit!

Musí v Poselství poznat živoucí Slovo, které je Bohem posláno k záchraně skrze Svatý soud!

Je velký rozdíl ve způsobu poznání. Člověk si zvykl na to, že ve své domýšlivosti všechno pozoruje vycházeje jen od sebe. To chce také činit u mne a mého Slova.

Avšak je to míněno jen lidsky, je to cesta lidsky duchovního vývoje.

tohoto důvodu také nejprve myslí na proroctví! Nepochybně člověk, jemuž jsou duchovně předány obrazy budoucího dění, aby je zvěstoval, prorokuje! V tomto smyslu je výklad takového druhu správný. Avšak kdo mi chce v mém Slově porozumět a poznat mne, nesmí si při tom vzít za základ takové myšlení!

Zde je to jiné. Poselství není lidské slovo. Přináším Slovo mého Poselství ze Světla, od Boha, a každé slovo jest svatým splněním samotným! Mé Slovo jest život, čin! A co vy dnes i v budoucnosti musíte prožít, je důsledkem Slova, které jsem přinesl ve vůli Boží! Proroctvím tedy mé Slovo nebylo, nýbrž činem, který má za následek všechny důsledky.

Jakmile jsem pronesl Slovo, následovalo vždy založení současných účinků, zrození nebo vybavení všech událostí, ať už to chcete nyní nazývat jakkoliv, zůstává to ve smyslu a ve skutečnosti totéž. A tudíž se budou všechna má slova neodvratně naplňovat, protože tato slova jsou živá a nesou v sobě prasílu; neboť Boží vůle se tím stala formou, která svému uskutečnění v této hmotnosti dala směr.

Toto se snažte pochopit, lidé, a tím jste nalezli správnou cestu k ocenění mého Slova. Můj pohled nevede tak jako váš od země, nýbrž se k vám dívám ze Světla. Tak se také musí přijímat k pochopení všechno, co řeknu.

Vylučte při tom své pozemsky lidské chování a přijměte to jako dar Boží. Pak rozkvete vám radost, štěstí; neboť pak přijímáte mé Slovo v pokoře, jak tomu musí být.

Tím však v něm budete ještě nalézat poklady, které by vám musely vždy zůstat uzavřeny, jestliže byste jednali jinak a Slovo považovali za dílo lidského myšlení.

Musíte dosáhnout toho bodu, který jsem vám těmito slovy stanovil. Dříve od vás soud neustoupí. Neboť pouze a jedině poznání mého Slova je zlatým klíčem, který vám otevře bránu k míru a novému bytí.

Všechno staré musí pominout, poněvadž v sobě nese jed falešného myšlení.

 

Amen.

Návštěvy

Dnes:85
Včera:119

Právě přítomno
3
online

Celkem členů

97 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Návod na přežití

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat