Návod na přežití

Irmingard

 

„Jásot proniká ze světlých výšin, velebení, dík Pánu, že se dnes naplní v kruhu událostí také poslední článek přípravy pro očistu, výstavbu vzestupu ve hmotnosti!

Svatou Slavností Čisté Lilie bude zvána tato hodina v duchovnu a radostně slavena! Je to dlouho očekávaná Slavnost. Základní kámen významného dění, které je určeno pro věčnost! K blahu všech tvorů!

Vy, kteří zde dnes smíte být, nemůžete tento význam pochopit. Skutečný děj je pro lidského ducha příliš vysoký. Jen učedníci tušíce vycítí část veliké vážnosti, jakmile se jejich duch nyní udrží otevřen Světlu. Zapamatujte si však toto dění, které smíte prožít, z něhož můžete spatřit jen hrubohmotné. Vzpomínka na to může vám propůjčit velikou sílu a na onom světě přinést užitek pro vzestup, pakliže usilujete to dnes zbožně spoluprožít!

Učedníci, nositelé zlatého kříže, staňte se pozemskými svědky, otevřete své nejniternější cítění!

Imanuel: Nahome, volám Tě!

Nahome! Z doznělých tisíciletí pozvedám Tvé jméno nyní vzhůru, probouzím Tě a volám Tě! Již jednou směla jsi být se mnou na této zemi.

Ty jsi tehdy skrze sebe samu udržovala ve mně bdělou víru v ušlechtilost ženství pozemských lidí, jako protiváhu všeho toho, co jsem na zemi z toho viděl a musel slyšet. Podala jsi důkaz, jak vysokého mínění a čisté věrnosti může být schopna pozemská panna uprostřed nebezpečí nejhorších nástrah zla. Tím jsi ve mně dala přetrvat naději, že se po velké očistě nyní také žena této země může stát ještě takovou, jak je to vůlí velikého Stvořitele. –

Nyní jsi opět poslána na svou prosbu zde na tuto zemi, v době, kdy musím vybudovat říši, která byla kdysi lidstvu Bohem zaslíbena.

Nahome byla jsi nazývána za starých časů. Irmingard máš být nyní v novém, které nyní na zemi přichází. Vážný význam má proto tento okamžik pro všechno v celém stvoření!

Po mém boku stojí čtyři nejvyšší služebníci Boží, samotní čtyři archandělé, aby převzali Tvůj slib!

Jásavě snáší se dolů zástup andělů, aby učinil zjevným, jak věrné a poctivé je Tvé chtění ve Světle! Královna ženství, pramáti Elizabeth sklání se v lásce nad Tebou!

S celou duší proto buď při každém slově, které chceš svému Bohu položit k nohám!

Irmingard: Vůle mého Boha budiž pro mne Životem! Jsem připravena!

 

Amen.

Imanuel: Požehnána buď, Irmingard! Volám Tě, praví nyní Bůh Otec sám a Syn a Duch Svatý skrze má ústa k Tobě! Oheň Ducha Svatého spojuje Tě nyní se mnou. Nuže, Ty sama jsi nyní částí splnění Grálu! Jen vůle Boží Tě může oddělit od Tvé přísahy. Dokonala jsi cestu k nebeské spáse! Tvé srdce prožhavuje oheň poznání, vůle přikazuje Tvé cestě a tělu.

Podej znamení své služby s radostným díkem Bohu! Kříž stojí ochranně mezi Tebou a všemi pozemskými přáními Tvých bližních! Ty nejsi pro ně zde na zemi! Tobě určený plášť Tě zahaluje. Tím stáváš se vzdálenou do mého kruhu. Lidstvo více na Tobě nemá žádného podílu. Skrze Boží milost, která Ti poskytuje sílu, zůstaneš u mne nyní a na věky! Žij nadále v díku ke svému Pánu, který naším Bohem a Otcem jest!

Poklekni, aby Tvůj duch přijal sílu, kterou nyní potřebuje k vysokému úkolu.

Otče, prosím Tě, nech svou sílu v ní spočinout.

Amen.

S jeho otcovskou rukou spojuji Tě se vším, co k Tobě patří. S Tvým duchem, Tvým myšlením a Tvým konáním! Budiž požehnána pro Tvé působení! Amen.

Povstaň a následuj mne, aby se nyní naplnilo duchovní a pozemské dění!

 

––––––––––––

Třetí volání

 

Potřetí volám Friedricha Halsebanda! Nechť předstoupí!

Ubíral ses cestou, která Ti byla již od počátku určena, a byl jsi připraven, když Tě zastihlo první volání, k následování. Tvá služba jest živoucí, stala se částí Tebe samého. Proto je zde hodina, kdy vystupuješ z kruhu učedníků a já Tě spojuji se stupni Božího trůnu. Ona na Tebe klade kromě Tvého úkolu ještě povinnosti, posvátné samozřejmosti, které mají být Tebou naplněny, jako náležitosti rytíře. Slyš a  zapamatuj si je! Cti a chraň všechno opravdové ženství. Zakroč pro ně, kdekoliv je ochrana nutností, bez vyzvání, opravdově a čistě! Buď také věrným štítem dětí: Oporou všemu slabému, přináší-li dobré, buď ochranou a štítem usilujícímu lidstvu a všude udržuj mužskou věrnost. – Avšak vzepři se vůči každému zlu, neúprosně, odvážně a spravedlivě!

Budiž zničeno v říši, kterou máš podepírat, a vyhlaď i s kořenem každý plevel, který se chce znovu vytvořit. Čisté budiž Tvé nitro a také Tvůj zevnějšek, buď příkladným pro všechny lidi! Ke cti Boha, Pána!

Jsi připraven ke třetímu zavolání, a tím k věrnému následování Boží vůle?

Halseband: Jsem připraven!

Imanuel: Tento slib nás společně svazuje. Jen ve spolupůsobení budeš mít veškerou sílu, kterou potřebuješ pro splnění svého bytí! Nikdy to nezapomeň! Budiž nyní požehnáno Tvé působení a rozhodování pro všechny časy! Šerpa ukazuje barvu mého praporu a tím příslušnosti ke mně. Řád zdobí můj výrok: Odvážně vpřed je Bohu milé! Bělost pláště ukazuje čistotu Tvého chtění. – Nyní poklekni: Buď v duchu otevřen síle, kterou jsi doposud neznal.

Váži Tvou duši, Friedrichu Halsebande, také Tvé tělo, Tvé jednání a snažení do ruky mého Otce, našeho Boha! Pomocníku, staviteli všeho zničeného. – Přítelem mi buď v bohatých hodinách práce, do nichž nyní kráčím. – Odvážně vpřed je Bohu milé!

Imanuel pozvedá meč: Zářící a vznešený je meč povolaného rytíře Grálu, znamení Božské čistoty a spravedlnosti.

Já, Imanuel, Tvůj Král, volám Tě tímto za rytíře Svatého Grálu! Amen!

Nyní povstaň, jakož i to, co jsi přijal. Vezmi svůj meč, rytíři, a drž věrnou stráž!

Návštěvy

Dnes:164
Včera:350

Právě přítomno
4
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat