Návod na přežití

Slavnost Zářící Hvězdy

(29. prosince 1930)

 

Svatá touha plane ve vesmíru! Zformovala se do zářících červánků! Jásejte, vy duchové, kteří (jste) směli skrze Boží dobrotu dospět k velké očistě! Budujte říši Boží, která má nyní zahrnout celé stvoření. Jásejte, neboť ten den je zde! Ten den, ve kterém svaté Světlo vzplanulo všem těm, kteří nyní obstojí v čistotě před stolcem soudu.

Pro všechno ostatní je to však záhuba v temné noci a ve spárech všeho zla, které musí samo sebe rozsápat podle nezměnitelné vůle Boha, který jest Pánem nebes i světů.

Radujte se vy, kteří již nemusíte více setrvávat v temnotě, nýbrž smíte spatřit Světlo. Je to záchrana, která vám nadešla k vykoupení! Nechť stoupá děkovná modlitba vzhůru! Neboť je to On, který vás ve své síle osvobozuje, nechá vás povstat k novému životu, který pro vás znamená radost, štěstí.

S tímto probuzením rozkvétají současně dary, které jsem mohl povolaným propůjčit. Avšak jen u těch, kteří se ochotně podřídili duchovní přípravě; neboť jen duševní upnutí se povolaného na jeho vysoký cíl mohlo nechat vytvořit v současné době klíčení kořeny, které jsou k hrubohmotnému působení nutné. Kdo byl povrchní, kdo se v duševně pohodlném vyčkávání příliš ztratil a vždy chtěl pro sebe vidět jen z vnějšku přicházející události jako okamžik počátku, takový nedal příležitost k zakořenění a semeno v něm muselo v této nečinnosti shnít.

Tak působí to nyní všechno viditelně v tomto hrubohmotném světě. Tak naplňuje se na vás to, co jste ve skutečnosti nesli  v sobě. Tím se nyní samočinně odděluje pravé od nepravého! Líní rychle odpadnou, zatímco ti ostatní uvědomujíce si nyní své dary vyrazí kupředu v radostiplné síle, neboť nyní nastává pozemský rozbřesk dne svatého Světla!

Zničeno bude dosavadní falešné dílo, které si pozemský člověk vytvořil a namáhavě vybudoval rozumem. A jeho trosky pohřbí pod sebou stavitele v rychlém vyrovnání Bohem chtěného vzájemného působení.

Slovo, které vám dávám, jest živoucí! Spěchá odtud do celého světa, jakmile je mnou vysloveno, získává formu, láme každý odpor, přetváří a nově křísí, buduje říši Boží v celém stvoření!

Řadí se splnění za splněním svaté vůle Boží. Svatá síla Světla obepíná celé stvoření.

Zesilujte v tom vy, kteří chcete jít se mnou. Kruh se uzavřel! Děním nastane zdolání posledních hrubohmotných výběžků nadvlády temna, bude vyhubeno to, co netouží po Světle.

Zpětně hledíce budete to teprve dodatečně smět ještě jednou poznat, až budete chtít daleko od této země vstoupit do Ráje. Pak budete rozechvěni před velikostí Boha ještě jednou všechno vědomě prožívat, čeho se vám dostalo ve dnech soudu, co smíte již dnes držet ve svých rukách skrze milost Boha, vám ještě neznámou.

Staňte se svobodnými, neboť jen služba v sobě svobodných lidí je Bohu milá! Z vlastního přesvědčení přinášejte v budoucnosti své chvalozpěvy, dík za všechnu milost ukazujte ve svém způsobu života. Každý okamžik je pro vás darovanou příležitostí dokázat, jak pevně ve vás radostné uctívání Boha zakořenilo.

Být svobodným však zavazuje. Ve věrném plnění povinností spočívá hrdost svobodného člověka, jeho vysoká hodnota, svoboda samotná. A tím uctíváte Boha, od kterého vám bylo dáno všechno. Proto buďte vždy pamětlivi velkého díla, které leží před vámi: Výstavby říše Boží zde na zemi! Zralost vašeho ducha má se nyní projevit ve hmotnostech! Dnes se vám k tomu dostává síla. Neboť já otevírám vám mým Slovem cestu ke světlé říši Boží! Následujte přikázání, které spočívá ve slovech, tím dodržujete také vůli Boží, Jeho zákon.

Nemyslete si, že jste něco získali, když přicházíte k této Slavnosti a účastníte se dějů, aniž se při tom duše zachvívá.

Odejdete prázdní, jestliže ve vás nenaléhá touha po splnění nejvyšší vůle Boží a neočekáváte pokorně ve vřelé prosbě vašeho ducha Boží milost. Jen pak vezmete na cestu z oné síly, kterou Bůh do mne vnořil ku blahu světa.

Vedu vás do Jeho světlých říší skrze mé Slovo, jakmile je chcete následovat a přesvědčeni o jeho Pravdě podle něj žít!

V tomto přesvědčení vzrůstají záchvěvy vašeho ducha, které vás mocně ponesou vzhůru, Světlem přitahovány.

Otevřete duše! Nechte paprsky dnes vniknout do vás, k výstavbě všeho toho, co se ještě správně zachvívá v Božích zákonech tohoto stvoření! Využijte tento den, především tuto Slavnost, aby vám bylo všechno, na co nyní potřebujete síly, ke spáse vaší i lidstva.

Vznešeně a mocně zachvívá se již Světlo nad vámi a kolem vás. Čerpejte, jak jen kdy žíznící duše čerpat mohou, nenechte žádný okamžik nyní nevyužitý, neboť ti, kteří se drží uzavřeni z lenosti nebo jen pozemskými myšlenkami, musí odejít prázdní, navzdory hojnosti, která je obklopuje.

Na vás samotných spočívá to, jestli  můžete oslavit opravdové vzkříšení. Záleží však také na vás, zda se musíte zřítit, abyste nikdy znovu nemohli povstat a v tisícerých mukách dlouholetého rozkladu opět ztratili namáhavě dosažené duchovně osobní. Seberte své síly, stanovte svému veškerému chtění jeden cíl, vzhůru ke Světlu, neboť nyní začíná pro toto pozemské lidstvo poslední vážný boj. S neúprosnou mocí bude nyní rozbita každá lidská domýšlivost, aby mohla povstat pokora, která jediná vede k milosti Boží.

A bez milosti nemůžete obstát. Ani jeden mezi vámi není spravedlivý tak, aby milost nepotřeboval. Proste proto v modlitbě a připravte se ke vzkříšení svého ducha, abyste mohli blahodárně působit v hodině zmatku.

Slavnost Zářící Hvězdy bude v budoucnosti radostně vítaná, poněvadž je díkem za hodinu osvobození od tlaku zla, na které se při tom v pokory plném pohledu k Bohu myslí, osvobození skrze sílu všemohoucího Boha, který vám tak viditelně pomáhá.

Síla Zářící Hvězdy projevuje se neomylně. Neplatí při tom, když si člověk o sobě myslí, že stojí správně ve vůli Boží a věrně naplňuje zákony ve stvoření, pokud to také nebude tak skutečně viděno ze Světla. Víra nějakého člověka sama o sobě nedává mu v tom žádnou záruku, že je také správné to, co on jako nedotknutelné vymyslel nebo co přijal jako nesporné učení.

Paprsek Hvězdy se sám o sobě neptá  po dobré víře lidí ani po učení, které přijali, nýbrž působí neodvratně v zákonu Páně! A co před ním nemůže zcela obstát v jeho Světle, to zničí, pohltí a sežehne s všemohoucí silou, kterou Bůh do svého paprsku vložil.

Na tom nyní pozná konečně veškeré lidstvo, kde je Pravda, neboť všechno ostatní se v sobě zhroutí.

Radujte se proto vy, kteří jste mé Poselství do sebe přijali, neboť vám zaslíbilo vítězství a přinese mír.

Připravte se, vy lidé, nyní ku pomoci, abyste na nové zemi vystavěli také novou říši! Boží říši tisíce let, ve které zlo a temno více nenaleznou žádný prostor!

Následujte mne v myšlení, jakož i ve slovech a skutcích! Až ke svatému vítězství Světla také na zemi.

Váš život, vaše konání budiž Bohu ke cti, díkem naplněným chvalozpěvem, který jásavě stoupá ke stupňům trůnu.

 

Amen.

Návštěvy

Dnes:7
Včera:241

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Video

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat