Návod na přežití

Letnice

(24. května 1931)

 

Vy, učedníci, očekáváte ode mne dnes slovo k pozemskému svátku Letnic!Ano, Letnice pro vás mají nastat, tak to chce Bůh! Avšak jen těm, kteří se v duchu k tomu otevřou. Letnice, jaké až doposud nebyly! Není to ovšem dnes, nýbrž v Den Svaté Holubice! Všechno, co vychází od Boha, neřídí se podle lidských usnesení, lidskými duchy to také nebude nikdy pochopeno, poněvadž to všechno leží nad chápavostí lidského ducha.

Tak došlo k tomu, že mohly vzniknout také omyly a pokřivené pojmy o vylití Ducha Svatého!

Za vylití Ducha Svatého nelze chápat, že tento Duch bude rozdělen a vyléván, nýbrž že Duch Boží vylévá své záření dolů na celé stvoření, přičemž Grál je prostředníkem! V Den Svaté Holubice nechává Duch Boží skrze akt vůle proniknout do stvoření osvěžující pohyb, v čemž spočívá možnost jeho obnovy.

Tento děj projevuje se v té části Hradu, která tvoří hranici mezi Božským a čistě duchovním, bezprostředně se formujícím aktem vůle Božího Ducha, vznášejícím se při tom jako Holubice nad Svatým Grálem! Současně otevírá se brána Hradu, která vede dolů do stvoření, aby skrze ni pronikl tlak záření do všech částí světa. To je ten okamžik, kdy se zde v pozemském koná Slavnost. Ti, kteří jsou zde shromážděni, stojí při tom v jeho paprsku! Avšak přijímat mohou jen tehdy, když jsou také duševně správně pro to otevřeni! Jinak to proteče mimo ně, aniž se to dotkne duše, aniž to najde přístup k těm, kteří se k tomu neudrželi připravení!

To budou potom vaše Letnice! A nad vašimi hlavami se budou vznášet plameny, jež mohou být viditelné všemi těmi, kteří smí zřít duchovním zrakem. Učedníky nejprve zasáhne plný paprsek Světla, protože oni k tomu v sobě chovají sílu skrze své učednictví.

Od nich postupuje paprsek dál na nositele zlatého kříže a pak na lidi. V tom spočívá jeden z hlavních úkolů všech učedníků v jejich duchovním významu. Oni přijímají záření plně a vedou je pak dále na pozemské lidi.

To dělají nevědomě. K poznání dojdou teprve později. Avšak bylo by omylem domnívat se, že učedník je zcela dokonalý ve všem, co dělá a mluví. Učedník je jen učedníkem v úkolu, který ode mne obdržel!

Jen v tom zůstává nedotknutelný, neboť jen pro to mu byla dána zvýšená síla, která ho v jeho činnosti nechá zdokonalit. Tak je také pro mne učedníkem jen ve výkonu svého povolání. Má však za povinnost usilovat, vyvíjet se vzorně také jako člověk.

Seřadí-li se nyní rozdílnosti činností všech učedníků k sobě, tak to dá kruh, který smí být v tomto stvoření pokládán za dokonale působící a pro toto stvoření všechno v sobě obsahující.

V zachvívání tohoto kruhu teprve spočívá pozemská dokonalost! Avšak každý učedník stojí tudíž jedině sám pro sebe na svém místě! Ve svém působení je vždy oddělen od svých spoluučedníků! A také jen já sám mohu kruh uzavřít, mohu jej přivést k zachvívání v síle, která mi byla dána od Boha. Nikdy se nemůže učedník spojit se svými spoluučedníky a nikdy tito nemohou pro něj něco udělat. Jen ten, kdo v činnosti hledí na mne, stojí správně! To je a zůstane živoucím zákonem, který spočívá  v Božském jako samozřejmost vůči celému stvoření i jednotlivcům.

Tím je nucen  každý učedník také plně dbát činnosti jiného spoluučedníka, pokud sám nechce selhat! Musí se mu také bezpodmínečně a příkladně rád podrobit, pokud to někdy bude nutné, když se některý z jeho spoluučedníků ve výkonu svého úřadu musí také na něj obrátit, aby mu poradil nebo ho dokonce pokáral v tom, co je nutné lidsky zlepšit. Avšak také jen v tom, neboť do výkonu jeho povolání nemůže učedník svému spoluučedníku nikdy nějak mluvit, každý zůstává v tomto zcela sám odpovědný mně a je v tom také pro spoluučedníka zcela uzavřený.

Je tedy třeba dělat rozdíl u učedníka jen jako člověka nebo učedníka v činnosti jeho povolání!

A z kruhu učedníků vystupují nyní také pozvolna apoštolové! Tím začíná výstavba nové doby! Jako všichni prastvoření vysoko v říši ducha jsou vzory celého stvoření, každý jako ideální postava pro zcela určitou věc a pomocník, takovými mají být apoštolové pro všechny pozemské lidi!Neboť veškerý pozemský život se musí nyní stát podle Boží vůle věrným zrcadlovým obrazem života v ráji!

Je to zaslíbené a nevyhnutelné ve splnění, že také na zemi bude všechno uspořádáno tak jako v říši ducha! Tedy, že se nyní také zde bude konečně všechno zachvívat podle vůle Boží, správně probíhat v zákonech stvoření! Jen v tom spočívá jistota vzestupu a míru, jakož i radost a štěstí!

Takové je určení Boha!

A toto Jeho pověření provádím, bez ohledu na lidskou vůli, jedině se silou Boží, která mi je k tomu propůjčena!

Která stojí nad veškerým stvořením!

Tím dávám základy tisícileté, očekávané říši míru, kterou také dokončím, ráji na zemi, který se bude zachvívat v prazákonech tohoto stvoření a který byl zaslíben těm, kteří smí ještě přežít soud!

Nic nezůstane v té formě, jakou to má nyní. Doslova se zde musí naplnit veliká Boží slova: Všechno má být nové! Avšak také všechno, protože nyní od pozemského lidstva vznikaly jen nezdravé karikatury všeho toho, co se zde ve světové části Efezus mělo vyvinout. Luciferův vliv dokonal v tom neblahé dílo. Pozemští lidé byli mu příliš úslužní!

Udržujte proto olej ve svých lampách! Budete ho potřebovat později, když to budete nejméně očekávat. K tomu nyní také postupuje to poslední, veliké, jen zasvěceným pochopitelné dění! Naplňuje se mysterium návratu Syna Božího Ježíše k světovému soudu! Ve skutečnosti: Ježíš Kristus přichází v době konečného soudu opět v Synu Člověka Imanueli. Je s ním během soudu spojen také v hrubohmotném těle zde na zemi! Je to tedy Syn Boží v Synu Člověka! Tím splní se také každým slovem Boží zaslíbení, Syn Člověka přináší soud, avšak Syn Boží je při tom v něm!

Nikdy nebude moci lidský duch pochopit tento děj. Avšak skutečnost bude vyciťovat!

Připravte se, neboť tato hodina stojí před vámi! A s ní přichází konečný soud! Nenechte se při tom nalézt zemdlenými! Má to pro vás být svaté, že nastává toto nepochopitelné. Pokládejte nyní každý den za vzácný dar. Avšak potom nastanou Letnice i ve vás! Radost a dík bude stoupat vysoko vzhůru z duší, které se mohly čistě vykoupat v žáru paprsku soudu, a radostné tvoření započne na zemi, která se stala novou! Každé vaše dílo, veškeré konání, každé nadechnutí bude uctíváním Boha v činu!

A naplní se zaslíbení: „Na vašich dílech mají vás poznat!“

Bděte a modlete se, abyste také vy byli při tom nalezeni!

 

Amen.

Návštěvy

Dnes:173
Včera:350

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat