Návod na přežití

První vlákna pro most k nové smlouvě

 

Skrze Boží milost bylo stvoření nově zakotveno ve Světle jakožto splnění všech proroctví, která lidé doposud obdrželi. Toto dění, které v poslední době přinášelo již splnění za splněním, aniž by toho lidé pozorovali, povstalo nejdříve duchovně, bytostně a jemnohmotně, avšak nyní brzy vkročí do hrubohmotnosti jako konečný soud, tedy konec soudu. Tento konec je také současně počátkem nové říše Boží, která rozkvete očištěním od falešného a od veškerého temna. Toto zakotvení stvoření Světlu se mohlo rozvinout jen skrze pevný most, který Boží dobrota položila mezi sebou a všemi tvory. Je to umožněná nová smlouva pro lidské duše, které nyní svému Bohu slouží správným způsobem!

Avšak jen pro ty! Všechno ostatní již nenalezne ve stvoření žádné potravy, nemůže již více v něm nadále setrvat, nýbrž bude rozloženo, zničeno. Jen čisté pokorné chtění může v budoucnosti nalézt spojení se zářením, které nyní celé stvoření ze Světla ovládá a prozařuje. Co nenalezne spojení v tomto druhu, již více nic neobdrží.

Jako všechno veliké je i toto dění jednoduše působící na dráze neochvějných zákonů stvoření se silou, které se nemůže nic postavit a jejíž moc zůstává pro lidský mozek nepochopitelná. Bůh vztyčil most k nové smlouvě poté, co stará smlouva byla lidstvem samým rozbita následkem vraždy Syna Božího! Od toho dne tehdy jste již více nebyli spojeni s Bohem samotným, nýbrž vám zůstalo jen Slovo jako opora a podpora pro dobu, kdy se následky vašeho falešného jednání na vás samých musely projevit až do konečného soudu. Vy jste však Slovo, které vám mohlo být cestou z mokřad a bažin, znečistili v domýšlivém chtění vědět vše nejlépe, znetvořili a zkomolili je. Vykládali jste je falešně, falešně je učili, takže vám již více nemohlo být tím, k čemu vám bylo dáno.

Tak stojí dnes lidstvo zbloudilé, zmatené, sklíčené, neschopné k poznání Pravdy v omámení, a proto se staví vůči všemu novému nedůvěřivě a nepřátelsky. A tak nyní také proti tomu, který je z Pravdy. Bůh však vztyčil nový most ze Světla se svou vysokou mocí a moudrostí uprostřed světového zmatku již pro období blížícího se světového soudu, aby se po něm mohli zachránit všichni ti, kteří se ochotně podrobí Světlu, což pro ně samo o sobě znamená zesílení a procitnutí k novému, radostnému bytí!

Most stojí neochvějně a nechává nezadržitelně protékat Světlo až do všech nejvzdálenějších částí celého stvoření! Vítězí, vládne, posiluje a oživuje, aby v něm nemohlo zůstat žádné temno. S nepopsatelnou Boží moudrostí je tím stvoření pevně zakotveno ve Světle.

Je to nejdovednější, nejdokonalejší tkanivo, z jehož osnovy běží dolů v tisícerých odstupněních vždy nová vlákna a vinouce se do sebe vytváří koberec, který nese celé stvoření.

Pán poslal Syna Člověka jako základní pilíř nového mostu ke stvoření. Při vstupu do stvoření, tedy na nejvyšší hranici čistě duchovního prvotního stvoření, bylo v hradu Grálu učiněno mystérium, které spojilo Syna Člověka s čistě duchovním. Jako prostředníka k tomu vyvolil Bůh Pramáti Elizabeth, která v hradu Grálu vládne jako královna ženství pro veškeré stvoření. Ona je pannou, která byla již zaslíbena Izaiášem, aby stvoření přinesla Syna Člověka Imanuele.

Tak bylo splnění tohoto Božího zaslíbení prvním vláknem položeným pro tkanivo nové smlouvy, kterou Bůh poskytl vyvolenému lidstvu, prvním pilířem mostu ke Světlu pro všechny, kteří se na něm chtějí zachránit. A současně Mečem, který to všechno odděluje, vyrovnává a ničí vše temné, a chrání to, co touží po čistém Světle.

Od něj byla oddělena část, která ve ztělesnění čisté Boží lásky jakožto Maria má stát vedle něj, hojíc rány, které musí Meč zasadit u těch, kteří mají být jen potrestáni, avšak nemají být zničeni!

Tak působí jeden Duch současně skrze dvě lidská těla na zemi, jakož i ve všech světových částech a nahoře v hradu, v části čistě duchovního. Při přechodu do Božského se však musí obě části vždy spojit tak, jak tomu bylo zpočátku. To přišlo tedy od Boha – Imanuele.

Při vstupu do čistě duchovního dala k tomu Elizabeth, Pramáti stvoření, to nejčistší z čistě duchovního. Pak následovalo mystérium oddělení Marie. Poté mohl začít teprve vlastní úkol, protože Syn Člověka musí ve svém vysokém působení zůstat prost karmy. Vůči nutným ranám Meče staví část Maria vyrovnávající velkou lásku a jejich zhojení. Tak dochází prazákon bezpodmínečného vyrovnání vzájemným působením neustále k naplnění v jediném „Já“, i když působícím skrze dvě těla. Dále pak povstal a byl pozvednut onen lidský duch, který byl vyvinut v pozdějším stvoření a jako jediný v celém stvoření obdržel jiskru z Božské říše. K tomu musel pozemsky zemřít, přičemž byl současně zadržen, aby tělo na zemi zůstalo živé, a tím mohl duch ještě skrze něj působit, zatímco již dlí ve světlých výšinách: Irmingard, čistá Lilie.

Tím bylo vyvedeno první vlákno z pozdějšího stvoření, které se v čistě duchovním mohlo spojit s IMANUELEM a MARIÍ, aby zde nyní vytvořilo spojení duchovního Trigonu, který vysílá své záření dolů k pozemskému splnění! Duch Irmingard musel zůstat nahoře v hradu Grálu, protože k němu připojená jiskra z Božské říše ho ve veliké výšce nechává setrvávat sebevědomým a drží ve své síle. Jinak by se nemohl nahoře udržet vlivem trvajícího spojení s pozemským tělem, nýbrž by byl stažen opět zpátky na zem, do hrubohmotného těla. A dále by jen budoval a tkal.

V pozdějším stvoření obdržel jeden lidský duch sílu vystoupit vzhůru a spojit se s vlákny trigonu ještě během svého pozemského bytí: „Bílý rytíř“.

Bezpodmínečná věrnost jeho přímého smýšlení otevřela mu k tomu cestu a dala duchovnímu Trigonu možnost nutného spojení. On je prvním pilířem mostu až do hrubohmostnosti, který stojí na straně tohoto pozdějšího stvoření. Tím bylo nyní dáno spojení, aby vyrovnávajíce v tomto tkaní sem a tam také prastvoření z čistě duchovního zářili dolů do pozdějšího stvoření, na tuto zemi v hrubohmotnosti. K tomuto účelu bylo nyní přetvořeno pozemské tělo: Alexander.

Až do té doby v pozemském těle sídlící duch pozemského člověka musel své obydlí opustit a kráčet ke svému dalšímu vzestupu do jemnohmotného světa, zatímco prastvořený převzal vlastnictví těla. Prastvořený je pro stvoření ztělesněním opravdového hrdinství.

„Lvem“ je nazýván v čistě duchovní říši a toto jméno ponese později ve svém působení také na zemi.

Tak tkají se vlákna mezi Světlem, prvotním stvořením a také celým pozdějším stvořením pod ochranou Boží vůle sem a tam, aby poskytla základ pro most, který se nyní má vytvořit pro věčnost! Po kterém se nyní vyzařování Božího Světla vylévá ještě silněji!

A tisíce vláken budou se od této základní osnovy napínat a natahovat skrze celé stvoření. Je to neroztržitelné tkanivo, jehož způsob spřádání určila sama Boží moudrost.

Lidští duchové to mohou pochopit jen v obraze, protože dění samotné jde nad jejich chápavost! Děkujte Pánu, který vám tím chce v milosti pomoci k dalšímu trvání.

 

Amen.

Návštěvy

Dnes:173
Včera:350

Právě přítomno
1
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat