Návod na přežití

Ještě jednou něco o Synu Božím a Synu Člověka

 

Bohem chtěné spojení Syna Božího se Synem Člověka jest dokonáno, tak, jak to bylo určeno pro dobu zaslíbeného soudu, před kterým se vrátí Syn Boží v Synu Člověka v pozemském těle. Proto je namístě, abych dnes ještě jednou  vám, učedníci, podal další zvěst, abyste tomuto velkému dění mohli sloužit náležitě vědomi v pozemském působení!

Slyšte tedy: Syn Boží Ježíš, jakož i Syn Člověka Imanuel jsou ve svém původu z Boha. Syn Boží, který je nazýván prvorozeným nebo vrozeným, stojí po svém návratu ze stvoření opět u Boha Otce nebo v Bohu Otci, čímž je vrozen do Božství samotného, zatímco Syn Člověka, druhorozený z Boha, zůstává ku blahu existence všech lidských duchů oddělen od Boha.

Označení Syn Boží a Syn Člověka nebylo lidmi ještě nikdy správně pochopeno, a dokonce ještě dnes ani těmi, kteří znají mé Poselství. Dochází při tom k téže chybě, že si člověk přivykl myslet jen sám ze sebe, a proto věří, že všechno musí být od něj pozorováno. V tomto případě se však musí pokusit získat porozumění vycházeje shora. Označení Syn Boží a Syn Člověka vychází od Boha, ne od lidí. Těm to bylo jen oznámeno v tomto označení. Tak musí být také pojem procítěný shora, ne ze strany lidí.

V Božství je míněno označení Syn Boží a Syn Člověka směrem dolů, směřující ke stvoření, čímž ihned vzniká jiný pojem nebo vlastně teprve přichází pochopení. Syn Boží je Syn z Boha u Boha, Syn Člověka je Syn z Boha poslaný lidem.

Nikoliv Syn Boží byl dán lidem, kterým ho, jak mnozí věřící stále ještě uvažují, mohl Bůh Otec obětovat pro jejich hříchy. Ježíš vám vůbec nebyl nikdy dán! On chtěl přinést jen Slovo a odešel pak, když ho lidé zavraždili, pozvolna opět k Bohu Otci, jak on sám často vysvětloval. Byl by také, aniž by byl zavražděn, opět vešel k Otci, poněvadž nikdy nebyl se světem skutečně spojen. Avšak Imanuel, Syn Člověka, byl dán od Boha lidstvu, aby toto mělo věčného prostředníka, skrze jehož bytí mohou lidští duchové správného postoje zůstat věčně sebevědomí. Bůh dal svého druhorozeného Syna pro tento účel, aniž by ho opět pro sebe žádal zpět.

To jest ta veliká oběť, kterou On přinesl, to jest Jeho dar! To jest zaslíbená oběť Syna pro lidstvo. On jej nepožaduje nebo neodvolává znovu zpět do Božství.

Tato veliká oběť nemá co činit s ukřižováním a se Synem Božím. Ukřižování přece nebyla žádná oběť, ani oběť Boha, ani jako taková lidstvu. Poněvadž lidstvo však právě tomuto svému násilnému jednání na Synu Božím k vlastní sebeomluvě dalo falešný výklad, nemohlo také nikdy pochopit vlastní pojem slov Syn Boží, nemohlo nikdy skutečnou oběť Boha poznat jako takovou, která spočívá ve chtěném, pro lidstvo nutném oddělení Boha od svého druhorozeného Syna, jejíž nesmírná velikost nebude lidstvem vlastně nikdy pochopena a také pochopena být nemůže.

Návštěvy

Dnes:158
Včera:350

Právě přítomno
2
online

Celkem členů

102 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli.

Že v mém Poselství také skutečně máte Slovo Pravdy, můžete poznat ihned, když se kolem sebe bděle rozhlížíte; neboť celý váš dosavadní pozemský život, jakož i nové prožití každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám zcela jasné, jakmile je osvětlíte a pozorujete skrze mé Poselství.

Ani jedna otázka nezůstane vám při tom nevyřešena, dojde ve vás k velikému porozumění pro až doposud tajuplné řízení neúprosných zákonů ve stvoření, které vás vedou s účinky vašeho chtění, a jako korunování vaší námahy nadejde vám zázračné tušení moudrosti, všemohoucnosti, lásky a spravedlnosti, které mohou být jen od Boha, Jehož bytí jste tím nalezli!

 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat