Návod na přežití

Abdrushin - komentáře

Více
22. srp 2019 08:48 #211 napsal Abdrushin
Prázdní lidé, kteří se nesnaží o opravdové naplnění svého života, budou vždy prchat před lidmi, kteří nosí v sobě hodnoty ducha.
Hodnoty ducha n​​emůže nikdo skrývati, neboť duch, dokud není v lidech zasypán, žene je zcela přirozeně k činnosti podle zákona pohybu ve stvoření. Je-li skutečně ještě živý, tlačí se nezadržitelně ven a takový člověk najde zase lidi, jimž k vyrovnání může svým působením ducha něco dát, aby opět od nich něco přijal, ať je to již jen nový popud a nebo vážně míněné otázky.​


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. srp 2019 16:08 #213 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
...Z tohoto důvodu ožívá nyní již všechno v sobě mrtvé, co je falešné mezi lidmi, v hospodářství, ve státě, politice, v církvích, sektách, národech, rodinách a také v jednotlivcích! Všechno, všechno bude nyní dovlečeno před Světlo, aby se to ukázalo a současně tím soudilo! Také to, co doposud skrytě mohlo odpočívat, musí se ukázat, jaké to skutečně je, musí se uvést v činnost, a tak zoufat nad sebou a nad jinými, v sobě se rozpadnout a rozprášit se. Nyní není na zemi nic, co by bylo Bohu milé!

Tak vře to pod tlakem Světla již dnes ve všech zemích, všude. Každá nouze vzroste, až nastane zoufalství a konečně zůstane ještě jen beznaděj s vědomím, že ti, co chtěli zachraňovat, měli vedle sobeckých přání jen planá slova, avšak žádnou pomoc poskytnout nemohli!
...

Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. srp 2019 14:08 #216 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
Je to přirozené, podmíněné zákony stvoření, že všechny zlé vlastnosti vyženou nyní na konci také ty nejsilnější květy, musí přinést své odporné ovoce, aby se tím na sobě a v sobě k smrti vyžily! V síle Světla musí všechno přijít k bodu varu! A z tohoto klokotání může však nyní opět vystoupit jen zralé lidstvo, které je schopné a také ochotné s díkem a jásotem přijmout nové zjevení z Boha a podle něj žít, aby správně působíc kráčelo skrze stvoření.

Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. srp 2019 14:09 #217 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
V těžkém utrpení budou nyní lidské duše uvolněny a připraveny k přijetí Slova, které jim já přináším z Boha! A jen k tomu ochotní vyjdou ze všeho soužení k novému bytí.

Bůh je Pán, jedině On sám, a kdo ho nechce v pokoře uznat takovým, jakým skutečně je, a ne, jak vy si ho představujete, ten je odsouzen!


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. srp 2019 20:32 #236 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
Je dost nepříjemné vědět, jakým nedůstojným způsobem se pozemské lidstvo již po tisíciletí namáhá to nejcennější, co má, ano, co je teprve činí lidmi, tedy ducha v sobě zkázonosně omezit a potlačit, takže se pozemský člověk nyní dokonce již stydí mluvit někdy o něčem duchovním, stydí se přiznat duchovní prožitek, avšak je přímo bolestné stále znovu prožívat, že lidé považují tuto tak dobrovolně vynucenou omezenost v neuvěřitelně směšně působící hlouposti ještě za chytrost, ba dokonce za učenost!

Při tom je jen jedna útěcha: vědění o obratu těchto věcí, který je nyní již tak blízko, jak by to nikdo netušil ani nevěřil, a vědomí skutečnosti, že jedna část těchto stejných lidí bude se pak zahanbeně ohlížet nazpět, na dobu hanebného zbloudění, kterým se velmi vzdálili svému skutečnému lidství a lidské důstojnosti, zatímco ta druhá část pak již více nepřipadá v úvahu; neboť již více nebude existovat.


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2019 18:40 #237 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
Kde však stojí v mém Poselství, že má člověk upustit od Boha nebo od Syna Božího Ježíše! Naopak, já vedu svými slovy přece přímo k Bohu a k Ježíši! Avšak živějším způsobem, než to bylo doposud známo, odpovídaje Pravdě, a ne jak si to lidé okleštili ve svém sklonu k duchovní pohodlnosti.

Poukazuji na to, že Bůh chce ve stvoření mít živoucí a své vlastní odpovědnosti vědomé duchy! Tedy lidi takové, jací spočívají v zákonech stvoření! Že každý sám a plně musí odpovídat za to, co myslí, mluví a koná, a že to nemohlo být z lidstva smazáno tehdejší vraždou na Synu Božím.


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. pro 2019 16:26 #319 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
...neboť co přichází od Boha nebo se děje na Jeho příkaz nefalšovaně, nezná ani nenávist, ani nepřátelství!

Tuto Pravdu vezměte za zkušební kámen pro všechno! Kdekoliv se nalézá nesnášenlivost a nenávist, nebo lze dokonce spatřit i nepřátelství, štvaní proti jiným, kteří nejsou téže víry, kde je snaha škodit jinověrcům, tam není učení od Boha nebo je falešné! A takoví lidé slouží jen temnotě, nikdy ne Světlu!

Učení, které to připouští, musí být zkřivené, lhostejno, jak se nazývá; neboť učení, které ještě zkřiveno není, bude se zachvívat také v čistotě, v Božích zákonech. Nevychovává lidi, kteří chtějí bližním škodit!


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. pro 2019 18:19 #347 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
Proto je nyní namístě povzbuzení ke klidnému uvažování a k rozvoji své vlastní spravedlivé schopnosti úsudku, která odmítá každé slepé přimknutí k cizím názorům a přijímá, myslí, mluví a koná jen podle vlastního cítění!

Člověk nikdy nesmí zapomínat, že jedině on má plně a zcela odpovídat za všechno, co sám prožívá, myslí a koná, i když to bez výhrad přijal od druhých!

Blaze tomu, kdo dosáhne této výše a přistupuje zkoumavě ke každému úsudku, aby pak jednal podle svého vlastního cítění. Nestává se tak spoluviníkem jako tisíce jiných, kteří na sebe nakládají často jen z bezmyšlenkovitosti a senzacechtivosti důsledkem předsudků a pomluv těžkou karmu, která je vede do oblastí, jejichž utrpení a bolesti by se nikdy nepotřebovali učit poznávat. Nechají se tím také již na zemi odradit často od mnohého skutečně dobrého a promeškají tím nejen mnoho pro sebe sama, nýbrž tím dávají snad v sázku vše, celé své bytí.


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. úno 2020 18:23 #422 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
"Tíživěji padla bída na zemi. Vždy jasněji se ukázala neudržitelnost falešných staveb veškerého dosavadního lidského působení. Stále zjevněji vycházelo na světlo vysvědčení jeho neschopnosti. Všechno pozvolna přicházelo při stoupajícím zmatku ke kolísání, jen jedno ne: Lidská domýšlivost ve vlastní dovednost.

Právě ta vyrážela bujněji než kdy jindy, což bylo také přirozené, protože domýšlivost potřebuje vždy půdu omezenosti. Vzrůst omezenosti musí mít také za následek bujný vzrůst domýšlivosti.

Dychtivost po uplatnění vzrůstala až k horečnému křečovitému sevření. Čím méně měl člověk co dát, čím více v něm duše úzkostlivě křičela po osvobození, jejíž pokles tušíce jen silně cítil, tím úporněji se pak snažil ve falešné potřebě vyrovnání o vnější pozemské tretky. Lidská vyznamenání. I když také často cítili v tichých hodinách konečně pochybnost o sobě samých, tak chtěli proto tím horlivěji platit ještě alespoň za vědoucí. Za každou cenu! Tak to šlo šíleně dolů. V úzkostně rodícím se poznání přicházejícího zániku snažil se nakonec každý omámit, podle svého druhu, a nechal neslýchané běžet tak, jak probíhalo. Zavíral zrak před hrozící odpovědností."


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. úno 2020 10:37 #436 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
"Nákaza může zuřit jen tam, kde jí k tomu byla uvolněna cesta. Zátopa nestoupá ani o coul výše, než předem jí bylo určeno. Oheň z klína země a s oblak nešíří svou zkázu ani o píď dále, než smí. Bouře zuří svou určenou cestou. A když dosud pevná země kolísá, když řítí se hory, nové vyvstávají, když celé pruhy země řítí se v sutiny … nic neděje se bez pevného vedení Božské vůle! To budiž vám útěchou."

Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. úno 2020 21:12 #467 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
"Lhůta uplynula! Stojíme uprostřed soudu. Lidstvo to nepozoruje, poněvadž nechce vidět. Kdo má však zrak otevřený, nechť se namáhá. Ten velmi brzy pozná, jak je všechno bezpečně hnáno k jednomu bodu, který přinese zhroucení lidského vědění a dovedností v politice, státnictví a v církvích, ve všech vědních oborech, v obchodě i bankovnictví, dokonce i ve společenském a rodinném životě! Všude! Nic nezůstane od toho ušetřeno. Dokonce ani umění, které se vždy drželo, bude tentokrát strženo do víru, který musí všechno zničit!

A pak nastane nová doba!

Výstavba od základu. Stavební kameny, které se nedají použít ke zdravé stavbě, budou navždy zavrženy! Zůstanou ležet, aby se na starém místě rozpadly jako znamení nejpronikavějšího varování!

Střezte se proto, abyste nebyli počítáni k těmto kamenům, které musí být zavrženy! Zůstaňte bdělí! Abyste se nezřítili do záhuby se všemi těmi, kteří také dnes nechtějí vidět. Neznáte hodinu, kdy všechno dospěje k bodu, kde musí dojít ke zhroucení. Ve stejnou dobu tím bude člověku odňata každá naděje a každá klamná představa o jeho dosavadní velkoleposti. Takto musí tím být konečně usmrceno povýšené myšlení! Slovům a varováním nebylo přece nasloucháno! Člověk má nyní okusit a požít shnilé ovoce svého falešného působení, až z něj nic nezbude! Při tom však zahyne také velké množství lidí. Nikomu z nich nemá být pomoženo! Nechtěli to jinak! Avšak ti, kteří zůstanou, budou upevněni a posíleni, především přísně očištěni a půjdou v pokoře k nové výstavbě, vedeni rukou Boží k míru a štěstí!"


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2020 19:02 #471 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
"Neplatí při tom, když si člověk o sobě myslí, že stojí správně ve vůli Boží a věrně naplňuje zákony ve stvoření, pokud to také nebude tak skutečně viděno ze Světla. Víra nějakého člověka sama o sobě nedává mu v tom žádnou záruku, že je také správné to, co on jako nedotknutelné vymyslel nebo co přijal jako nesporné učení.
Paprsek Hvězdy se sám o sobě neptá po dobré víře lidí ani po učení, které přijali, nýbrž působí neodvratně v zákonu Páně! A co před ním nemůže zcela obstát v jeho Světle, to zničí, pohltí a sežehne s všemohoucí silou, kterou Bůh do svého paprsku vložil.
Na tom nyní pozná konečně veškeré lidstvo, kde je Pravda, neboť všechno ostatní se v sobě zhroutí."


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. bře 2020 16:56 #515 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
"Co mu prospěje jeho veškeré malé vědění, když nepoznal zákony tohoto stvoření! Bez tohoto vědění je beznadějně ztracen! Také ten, kdo je dobrý, dobré nese v sobě, avšak nenamáhá se vědomě usilovat ke Světlu, bude jako nositel duchovní slabosti spoluzničen. Samotné dobré bytí mu ve stvoření nemůže pomoci. V tom spočívá veliký rozdíl. Tak mnozí líní lidé jsou také dobří, poněvadž jsou líní činit zlo, příliš k tomu pohodlní. Jeví se také jako spokojení po vydatném jídle. Oni všichni se nepočítají za plnohodnotné a budou vyloučeni z říše."

Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. bře 2020 21:13 #558 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
Nelekejte se již více mluvit nyní o Slově mého Poselství. Bůh chce, abyste hlasitě zvěstovali, co naplňuje vašeho ducha! Bůh chce, abyste nyní mluvili, a Jeho síla, Jeho ochrana bude s vámi!

Ti, kteří vás přesto budou chtít napadat a pomlouvat, soudí se tím nyní sami; neboť se ukázali jako nepřátelé Boha, kteří nesnesou Slovo Pravdy! Bolestivě budou zasaženi jeho Světlem, pokud o něm budete hovořit z přesvědčení. To je rozhněvá, vyvolá nenávist, a tím přivedou paprsek ostrého vzájemného působení vůči sobě bezprostředně k vybavení.


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. dub 2020 16:10 #646 napsal Abdrushin
Odpověď od Abdrushin na téma Abdrushin - komentáře
Neboť bádání, průzkum je jen práce rozumu. Co však může tento rozum, který vychází z hrubohmotného mozku, a proto je také podroben hrubohmotným prazákonům stvoření, který sám se počítá k hrubohmotnosti v té nejjemnější formě, co může vyzkoumat tento rozum z duchovna, s nímž nemá vůbec nic druhově příbuzného? Na této jediné, zcela přirozené skutečnosti selhává přitom již všechno!

Z tohoto důvodu ukazují všichni pozemští lidé, kteří se nazývají hledači Pravdy nebo Boha, již celým svým druhem působení úplnou neschopnost pro každé chtění hledat v duchovnu. Již používání slova „hledání“ poukazuje na sebeklam. Při opravdovém hledání může nastat vždy jen nalezení, přesněji řečeno, může při tom být bráno v úvahu jen přijímání. Přijímání z moudrosti Boží, kterou On vložil do stvoření.


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:89
Včera:170
Právě přítomno
1
online

Celkem členů

116 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Poslední videa

Návod na přežití

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

Abdrushin

 

(celý návod na přežití)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Pak přijde zděšení, stud a bázeň, bezmocnost, zoufalství nad sebou, když poznají, že v dosavadní šílené rozumové ješitnosti často považovali za správné to, co bylo opakem toho, co od nich požadovaly zákony Boží. Uvidí, že až dosud žili jen svým vlastním přáním a sloužili tak plíživému temnu místo Světlu. Ba ještě víc, že vůbec nechtěli sloužit, ale jen vládnout za každou cenu, přičemž propadli povrchnosti, která nutila ducha k lenosti.

Budou zmateni sami sebou, právem budou pochybovat o schopnosti svého úsudku a tím propadnou úplné beznaději.

Mezitím se ale bude ustavičně ozývat dunění jejich hroutících se falešných děl, budou znovu a znovu burcováni, aby ve své sklíčenosti nemohli podlehnout únavě, ale aby v trvalém prožívání konečně poznali to, co je Pravda a co jim přinese záchranu...

 

číst celou přednášku

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

nakladatelstviplamen.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat